Even Skevik

Even Skevik

Thông tin cá nhân

Tuổi: 68

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy | Bản ngữ

Tôi đang học: