Erik Karas

Erik Karas

Thông tin cá nhân

Tuổi: 38
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 10

Thông tin về tôi:

I speak English, but not very well, so maybe there is someone who wants to teach me.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: