Elise Vadaine

Elise Vadaine

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24

Thông tin về tôi:

Hey everybody !!

I want to learn a lot of languages so speaking with me ! I love sport and music and I'm funny girl, so don't hesitate to contact me :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: