Dinh Nghiem Hung VU

Dinh Nghiem Hung VU

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: Ngày 6 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Romania | Sơ cấp