Dharmender Grewal

Dharmender Grewal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Punjabi (Ấn Độ) | Trung cấp

Tôi đang học: