Delia Retno

Delia Retno

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 3 tháng 3

Thông tin về tôi:

I want to learn some language here, I love traveling and if I am to their country I'm confused if they are using a language I don't know.. thanks😋☺

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học: