Alberto Righetti

Alberto Righetti

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 10

Thông tin về tôi:

I am Alberto and I'm 17. I am going to learn dutch, because I am going to go to live in Holland.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: