Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Việt

Yến Nguyễn

Yến Nguyễn
Bắc Ninh, Việt Nam
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tấn Bảo Phan Nguyễn

Tấn Bảo Phan Nguyễn
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Hạnh Trần

Hạnh Trần
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Đức Vũ

Đức Vũ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Nguyệt Nguyễn

Nguyệt Nguyễn
Đà Nẵng, Việt Nam
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Công Phạm

Công Phạm
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Hân Bắp

Hân Bắp
Edmonton, Canada
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thùy Linh Bùi

Thùy Linh Bùi
Viet Day, Việt Nam
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

DUYET NGUYEN

DUYET NGUYEN
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lào
Tiếng Việt

Kieu Anh Bui

Kieu Anh Bui
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thái Lê

Thái Lê
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Emy Van

Emy Van
Toronto, Canada
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Quế Nguyễn

Quế Nguyễn
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Mai Vũ

Mai Vũ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Hải Hà Hoàng

Hải Hà Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thuy Phung

Thuy Phung
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến