Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Việt

Helen Hồng

Helen Hồng
Bắc Giang, Việt Nam
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Nhi Võ

Nhi Võ
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Hung Nguyen Dinh

Hung Nguyen Dinh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Quang Dinh Le

Quang Dinh Le
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Diệu Hoa Đỗ

Diệu Hoa Đỗ
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Ánh Hồng

Ánh Hồng
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Minh Thảo Nguyễn

Minh Thảo Nguyễn
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Loan Nguyễn

Loan Nguyễn
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Apple hua

Apple hua
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Lan Nguyen

Lan Nguyen
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thanh Phan

Thanh Phan
Vĩnh Điện, Việt Nam
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Huê Vương

Huê Vương
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Chiến Lê

Chiến Lê
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Rosski Nguyen

Rosski Nguyen
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Nhung Le

Nhung Le
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

CUC NGUYEN

CUC NGUYEN
Đà Nẵng, Việt Nam
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến