Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Mariia Ivanova

Mariia Ivanova
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tetiana Beiher

Tetiana Beiher
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Natalia Dmyterko

Natalia Dmyterko
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Mariana Oleksun

Mariana Oleksun
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Alla Naumovych

Alla Naumovych
Berezne, Ukraine
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Oleksandr Chupryna

Oleksandr Chupryna
Kharkiv, Ukraine
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Max Povalaky

Max Povalaky
Kiev, Ukraine
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Valerie Miller

Valerie Miller
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ivanna Romanivna

Ivanna Romanivna
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Константин Козачок

Константин Козачок
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Vyacheslav Odnoral

Vyacheslav Odnoral
Kiev, Ukraine
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

vika stetsko

vika stetsko
Ternopil’, Ukraine
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Elen Lenanshee

Elen Lenanshee
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Maria Senchak

Maria Senchak
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Ольга Солтис

Ольга Солтис
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Dariia Nikonienko

Dariia Nikonienko
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến