Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Darina Rodaschuk

Darina Rodaschuk
Kiev, Ukraine
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Inna Covt

Inna Covt
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Лейла Османлы

Лейла Османлы
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tima Marky

Tima Marky
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Vlad Gorokhov

Vlad Gorokhov
Ukrainets, Ukraine
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tania Melenteva

Tania Melenteva
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Mariia Radchuk

Mariia Radchuk
Lviv, Ukraine
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Nastja Danuluk

Nastja Danuluk
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Constantine Kovalov

Constantine Kovalov
Svyatogorsk, Ukraine
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Olena Byeha

Olena Byeha
Detroit, Hoa Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Марина Пилипчук

Марина Пилипчук
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Oksana Chervonaya

Oksana Chervonaya
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Oleksandr Abramov

Oleksandr Abramov
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Maria Senchak

Maria Senchak
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Юрий Климов

Юрий Климов
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Василь Романівський

Василь Романівський
Lviv, Ukraine
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến