Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Polina Polina

Polina Polina
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Vladimir Gitin

Vladimir Gitin
Ukrainets, Ukraine
Tuổi: 55
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Мирослава Савчук

Мирослава Савчук
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tania Sevenmind

Tania Sevenmind
Madrid, Tây Ban Nha
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Irene Hritsay

Irene Hritsay
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Дмитро Колісник

Дмитро Колісник
Lubny, Ukraine
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Iryna Poturay

Iryna Poturay
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Viktor Shesterniak

Viktor Shesterniak
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Roman Mysko

Roman Mysko
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Artur Deduxno

Artur Deduxno
Kiev, Ukraine
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Valentinka Suha

Valentinka Suha
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Ліля Гриньо

Ліля Гриньо
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Вікторія Біла

Вікторія Біла
Dykan’ka, Ukraine
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Sergiy Grytsayenko

Sergiy Grytsayenko
Urzuf, Ukraine
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Оля Петруха

Оля Петруха
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Юлія Хоменко

Юлія Хоменко
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến