Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Yuliya Vovk

Yuliya Vovk
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Олексій Проценко

Олексій Проценко
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Надія Патейчук

Надія Патейчук
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Liana Chumak

Liana Chumak
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Дмитро Корнійчук

Дмитро Корнійчук
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Pavlo Zhezitskyi

Pavlo Zhezitskyi
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Юрий Климов

Юрий Климов
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Valery Ivanchuk

Valery Ivanchuk
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Світлана Віталіївна

Світлана Віталіївна
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Олександр Гостєв

Олександр Гостєв
Vinnytsya, Ukraine
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Maria Zachepylo

Maria Zachepylo
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Олена Шевчук

Олена Шевчук
Kiev, Ukraine
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Katya Polishchuk

Katya Polishchuk
Ukrainka, Ukraine
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Dasha Rud

Dasha Rud
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Олександр Бузанов

Олександр Бузанов
Ivano-Frankivs’k, Ukraine
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Roman Hudz

Roman Hudz
Poltava, Ukraine
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến