Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Karnin Xing

Karnin Xing
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

李 林溪

李 林溪
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Iby Bivin

Iby Bivin
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

James Zhai

James Zhai
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

kejing chen

kejing chen
Hamburg, Đức
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Trung Hoa)

美玲 许

美玲 许
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Doris Zhang

Doris Zhang
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

怡宇 陳

怡宇 陳
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Cai Xy

Cai Xy
Roma, Ý
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Pearl Chang

Pearl Chang
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

婉菱 朱

婉菱 朱
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

KC WU

KC WU
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

雅玲 蔡

雅玲 蔡
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

中政 魏

中政 魏
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Ryan Yang

Ryan Yang
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Trung Hoa)

pual richad

pual richad
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến