Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Yaren Yarışan

Yaren Yarışan
İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Vusal Guliyev

Vusal Guliyev
Baku, Azerbaijan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ibrahim Doğan

Ibrahim Doğan
Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Büşra Özdemir

Büşra Özdemir
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Burak Kara

Burak Kara
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Erdoğan Hoşgör

Erdoğan Hoşgör
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Aydın Candemir

Aydın Candemir
İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Bilal Tosun

Bilal Tosun
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ünzile Arıkan

Ünzile Arıkan
Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Burcu Soysal

Burcu Soysal
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Sedat Sedat

Sedat Sedat
Edmonton, Canada
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Cüneyt Altaylar

Cüneyt Altaylar
Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)
Tiếng Tatar

sedat özkan

sedat özkan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Semih Sayman

Semih Sayman
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Esra Acar

Esra Acar
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Orhan TULUNAY

Orhan TULUNAY
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến