Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Wit Pawat

Wit Pawat
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Surapong Wanta

Surapong Wanta
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ณัฐวัฒน์ พรมมาวาณิชยกุล

ณัฐวัฒน์ พรมมาวาณิชยกุล
Phuket, Thái Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

อนาวดี บัวระย้า

อนาวดี บัวระย้า
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

อมลรดา วิชาพล

อมลรดา วิชาพล
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Golf Wisit

Golf Wisit
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

sutida ponpradid

sutida ponpradid
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ปริตตา วันยุมา

ปริตตา วันยุมา
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chinapat Mongkholsiriwattana

Chinapat Mongkholsiriwattana
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Niparat Chockanon

Niparat Chockanon
Rayong, Thái Lan
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ลักษิกา กลิ่นทอง

ลักษิกา กลิ่นทอง
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Siripakorn Jaengkamphi

Siripakorn Jaengkamphi
Nong Bua Lamphu, Thái Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Aime Kunna

Aime Kunna
Phuket, Thái Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Auttaya Piennula

Auttaya Piennula
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Atitaya Sangkrathat

Atitaya Sangkrathat
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nutthaya Meeboon

Nutthaya Meeboon
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến