Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Patricia Navarro

Patricia Navarro
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Wendy Martínez

Wendy Martínez
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Nathaly Rivera

Nathaly Rivera
Santiago, Chile
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Chile)

devona Bydemi

devona Bydemi
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Josue Elías Perén Trejos

Josue Elías Perén Trejos
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Alfredo Castellanos

Alfredo Castellanos
Bogotá, Colombia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Karen Socasi

Karen Socasi
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Hans carreño

Hans carreño
Lima Lima, Peru
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Angel Casas Hernandez

Angel Casas Hernandez
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Fiorella Campos

Fiorella Campos
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Costa Rica)

monica rubio

monica rubio
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Sergio González

Sergio González
Bogotá, Colombia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Daniel Sanchez

Daniel Sanchez
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Sol Landazury

Sol Landazury
Cali, Colombia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Mónica López

Mónica López
Ecuador, Colombia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Ecuador)

Naja Hernández

Naja Hernández
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến