Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Alejandrina Cisneros

Alejandrina Cisneros
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Alicia Martinez

Alicia Martinez
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Lidia Romero

Lidia Romero
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Katty Gonzalez

Katty Gonzalez
Xochitepec, Mexico
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

jose gabriel castellanos

jose gabriel castellanos
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

Norelys Abreu

Norelys Abreu
Caracas, Venezuela
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Janeth Ramos

Janeth Ramos
Bogotá, Colombia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Diego Hidalgo

Diego Hidalgo
San José, Costa Rica
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Costa Rica)

Rocío Guerrero

Rocío Guerrero
Almería, Tây Ban Nha
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Pablo Romero Quirola

Pablo Romero Quirola
Madrid, Tây Ban Nha
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Medali F

Medali F
Lima, Peru
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

CARLOS BRINEZ

CARLOS BRINEZ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

Pilar Lopez Sanchez

Pilar Lopez Sanchez
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Marco Martinez

Marco Martinez
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Noelia Mena

Noelia Mena
Sevilla, Tây Ban Nha
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Marta Lopez

Marta Lopez
Grenada, Tây Ban Nha
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến