Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Ariana Lupusoru

Ariana Lupusoru
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Diana Molina

Diana Molina
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Alejandro Frías

Alejandro Frías
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Gerson Joan Alvarado Giraldo

Gerson Joan Alvarado Giraldo
Carabanchel Bajo, Tây Ban Nha
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Rafael Accorinti

Rafael Accorinti
Madrid, Tây Ban Nha
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Ernesto Campos

Ernesto Campos
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (El Salvador)

Luis Villegas

Luis Villegas
Distrito Federal, Mexico
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

maria pesantez

maria pesantez
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

David Hernandez Esquembre

David Hernandez Esquembre
Villena, Tây Ban Nha
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Sophie Carvajal

Sophie Carvajal
Venezuela, Colombia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

raquel orozco

raquel orozco
Guadalajara, Mexico
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

andres chunab

andres chunab
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Fran Robles

Fran Robles
Buenos Aires, Argentina
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Maximilliano Goiburu Demchuk

Maximilliano Goiburu Demchuk
Santiago del Estero, Argentina
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

hector meza

hector meza
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Kevin Nelson

Kevin Nelson
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến