Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Jean Marco Navarro Rodríguez

Jean Marco Navarro Rodríguez
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Oscar Cruz Martinez

Oscar Cruz Martinez
Guadalajara, Mexico
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Andres Suarez

Andres Suarez
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Paqui Saez Villa

Paqui Saez Villa
Murcia, Tây Ban Nha
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Juliana Montenegro

Juliana Montenegro
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Erik Hernandez

Erik Hernandez
Cartagena, Colombia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Nuria Fustero Bayo

Nuria Fustero Bayo
L'Hospitalet de Llobregat, Tây Ban Nha
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Catalan
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Luis Felipr Rodriguez Sanchez

Luis Felipr Rodriguez Sanchez
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Luis Fernando Segundo Ramirez

Luis Fernando Segundo Ramirez
Puebla, Mexico
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Camilo Florez

Camilo Florez
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Anna Basagaña

Anna Basagaña
Molins de Rei, Tây Ban Nha
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Catalan
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Nancy Zaruma

Nancy Zaruma
Ecuador, Colombia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Ecuador)

Oriana Bravo

Oriana Bravo
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Sheyla Rguez

Sheyla Rguez
Madrid, Tây Ban Nha
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Cuba)

Francisco Finkel

Francisco Finkel
Buenos Aires, Argentina
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Alberto Oñate

Alberto Oñate
Guadalajara, Mexico
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến