Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Stanislava Kurčíková

Stanislava Kurčíková
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Dominico Torac

Dominico Torac
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Branislav Cebula

Branislav Cebula
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Daniela Duffeková

Daniela Duffeková
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Zuzana Smutná

Zuzana Smutná
Bratislava, Slovakia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ivanka If

Ivanka If
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Erik Havetta

Erik Havetta
Zlaté Moravce, Slovakia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ridvan Sadiki

Ridvan Sadiki
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Eva Miškechová

Eva Miškechová
Považská Bystrica, Slovakia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Brian Ferty

Brian Ferty
Dublin, Ireland
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Anna Lacová

Anna Lacová
Prešov, Slovakia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Roman Rosenberger

Roman Rosenberger
Levice, Slovakia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Katarina Hornakova

Katarina Hornakova
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Slovakia

Bianka Haneková

Bianka Haneková
Bánovce nad Bebravou, Slovakia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Roman Haven

Roman Haven
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Zima

Martin Zima
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến