Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Maja Pekarcikova

Maja Pekarcikova
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lenka Kerekrétiová

Lenka Kerekrétiová
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Patricia Tureckova

Patricia Tureckova
Liverpool, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Veronika Gulová

Veronika Gulová
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Veronika Andelová

Veronika Andelová
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Caroline Liptak

Caroline Liptak
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Pavol Bincik

Pavol Bincik
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Andrea Pilatikova

Andrea Pilatikova
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Zaneta Zanetova

Zaneta Zanetova
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Slovakia

Zdenka Olekšáková

Zdenka Olekšáková
Kežmarok, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Matej Mikula

Matej Mikula
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lucia Laurincová

Lucia Laurincová
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Michael Kocka

Michael Kocka
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Juraj Šovčík

Juraj Šovčík
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Marek Bogdan

Marek Bogdan
Bardejov, Slovakia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

jan roubal

jan roubal
Olomouc, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Pháp (Pháp)
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến