Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Lucia Usiak

Lucia Usiak
Staré Mesto, Slovakia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Muchanic

Martin Muchanic
Ružomberok, Slovakia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Dominika Popluharova

Dominika Popluharova
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ivana Szabová

Ivana Szabová
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Jozef Andrek

Jozef Andrek
Prešov, Slovakia
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Juraj Paulen

Juraj Paulen
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ivanka If

Ivanka If
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

František Nôta

František Nôta
Detva, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Barbora Kertisova

Barbora Kertisova
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Kamil Dvorak

Kamil Dvorak
Prešov, Slovakia
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Adrián Nemec

Adrián Nemec
Banská Bystrica, Slovakia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Nikola crazy

Nikola crazy
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Adrián Blaho

Adrián Blaho
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Thomst Thom

Thomst Thom
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Margita Gulova

Margita Gulova
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Veronika Hrdličková

Veronika Hrdličková
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến