Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Miriam Temniaková

Miriam Temniaková
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Veronika Petranova

Veronika Petranova
Slovákov, Slovakia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Dušan Jenčo

Dušan Jenčo
Petržalka, Slovakia
Tuổi: 60
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Zuzana Pecňová

Zuzana Pecňová
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Jana Vincentka

Jana Vincentka
Praha, Cộng hòa Séc
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Lenka Polonyiová

Lenka Polonyiová
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Yvette Dermekova

Yvette Dermekova
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tibor Ferenczi

Tibor Ferenczi
Komárno, Slovakia
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Slovakia

Roman Haven

Roman Haven
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Marta Lörincová

Marta Lörincová
Košice, Slovakia
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ondrej Čopjak

Ondrej Čopjak
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lenka Kyselicová

Lenka Kyselicová
Nitra, Slovakia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Veronika Andelová

Veronika Andelová
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Nikola M

Nikola M
Piešťany, Slovakia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Nikola crazy

Nikola crazy
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

ELENA MARKULIKOVÁ

ELENA MARKULIKOVÁ
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến