Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

František Nôta

František Nôta
Detva, Slovakia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martina Lukáčová

Martina Lukáčová
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Juraj Stebila

Juraj Stebila
Humenné, Slovakia
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Jana Lescisinova

Jana Lescisinova
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Anton Zeleňák

Anton Zeleňák
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Martin Lehocký

Martin Lehocký
Stropkov, Slovakia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Adell Ifčicová

Adell Ifčicová
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Zdenko Kováč

Zdenko Kováč
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Kristína Švantnerová

Kristína Švantnerová
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Daša Janegová

Daša Janegová
Prašice, Slovakia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lucia Káčeríková

Lucia Káčeríková
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lucia B

Lucia B
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Jaroslava Zsemberi

Jaroslava Zsemberi
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Breznanik

Martin Breznanik
Revúca, Slovakia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Júlia Zemančíková

Júlia Zemančíková
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ywa Pucik

Ywa Pucik
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến