Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Margita Gulova

Margita Gulova
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Mária Barnašová

Mária Barnašová
Slovákov, Slovakia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lukáš Ľonc

Lukáš Ľonc
Snina, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Miroslav Slávik

Miroslav Slávik
Prešov, Slovakia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Zuzana Stykova

Zuzana Stykova
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Minich

Martin Minich
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Marian Holanik

Marian Holanik
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Stankovič

Martin Stankovič
Prešov, Slovakia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Veronika Andelová

Veronika Andelová
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lenka Kyselicová

Lenka Kyselicová
Nitra, Slovakia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Mirka Belanova

Mirka Belanova
Prievidza, Slovakia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Kristína Švantnerová

Kristína Švantnerová
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Vlado Chovanec

Vlado Chovanec
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Monika Szalai

Monika Szalai
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Slovakia

Filip Sinko

Filip Sinko
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Andrea Konôpková

Andrea Konôpková
Zvolen, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến