Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Monika K
Tuổi: 18

Ivan Jenčo
Tuổi: 33

Diana Chmelová
Tuổi: 16

Andrej N
Tuổi: 20

Lucia Š
Tuổi: 21

Andrej Cmorej
Tuổi: 24

Lucia Šuranská
Tuổi: 24

Iva Frázová
Tuổi: 55

Sarca Yachty
Tuổi: 14

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến