Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng slovakia

Tatiana Onderkova
Tuổi: 41

Veronika V
Tuổi: 21

Lucia Blažková
Tuổi: 35

Paja Flotte
Tuổi: 17

Mira M
Tuổi: 19

Branislav Compel
Tuổi: 27

Terka Michal
Tuổi: 18

Ivana Martinická
Tuổi: 33

Mário Lacko
Tuổi: 27

Martina M
Tuổi: 14

Anna Veselovská
Tuổi: 22

Ivan Jakab
Tuổi: 42

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến