Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Martin Červenický

Martin Červenický
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Kyseľ

Martin Kyseľ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Marta Lörincová

Marta Lörincová
Košice, Slovakia
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Lehocký

Martin Lehocký
Stropkov, Slovakia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Peter Majtan

Peter Majtan
Žilina, Slovakia
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Nikola Vargová

Nikola Vargová
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Aďo Brajerčík

Aďo Brajerčík
Maaseik, Bỉ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Adrián Blaho

Adrián Blaho
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tatiana Hírešová

Tatiana Hírešová
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Eduard Hladík

Eduard Hladík
Nemšová, Slovakia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ivka Vašková

Ivka Vašková
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martina Richterová

Martina Richterová
Bratislava, Slovakia
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Marcela Aghová

Marcela Aghová
Nové Košariská, Slovakia
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Noro Džubara

Noro Džubara
Slovákov, Slovakia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Yaro Gyurik

Yaro Gyurik
Hereford, Vương quốc Anh
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Pittner

Martin Pittner
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến