Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Petr Horenský

Petr Horenský
Hradčovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Věra Šulcová

Věra Šulcová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Marek Waldhans

Marek Waldhans
Brno, Cộng hòa Séc
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Miroslav Vaclavik

Miroslav Vaclavik
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ilona Sovová

Ilona Sovová
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jana Gajdošíková

Jana Gajdošíková
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Milan Černoch

Milan Černoch
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Pavel Roub

Pavel Roub
Pilsen, Cộng hòa Séc
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ilona Loučková

Ilona Loučková
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Iva Klusáčková

Iva Klusáčková
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Eduard Boltun

Eduard Boltun
Tuổi: 43
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Petr Gazdík

Petr Gazdík
Suchá Loz, Cộng hòa Séc
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Denisa Nikodýmová

Denisa Nikodýmová
Jablonec nad Nisou, Cộng hòa Séc
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Markéta Artlová

Markéta Artlová
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jiri Ruzicka

Jiri Ruzicka
Tuổi: 42
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Zdeněk Zwesper

Zdeněk Zwesper
Maputo, Mozambique
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến