Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Michaela Turková

Michaela Turková
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Silvie Kůželová

Silvie Kůželová
Pilsen, Cộng hòa Séc
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Kristýna Utinková

Kristýna Utinková
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Žaneta Rybářová

Žaneta Rybářová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Daniel Vaňák

Daniel Vaňák
Litomyšl, Cộng hòa Séc
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Veronika Tichavská

Veronika Tichavská
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Zuzana Motyková

Zuzana Motyková
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tomáš Rada

Tomáš Rada
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Barbora Demlova

Barbora Demlova
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Petr Gazdík

Petr Gazdík
Suchá Loz, Cộng hòa Séc
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

David Mikolanda

David Mikolanda
Dos Hermanas, Tây Ban Nha
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Vladyslav Haljabarda

Vladyslav Haljabarda
Uherský Brod, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Vít Rumler

Vít Rumler
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lucinka Vinšová

Lucinka Vinšová
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Klára Sehnalová

Klára Sehnalová
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Renáta Stolarčiková

Renáta Stolarčiková
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến