Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Jaromír Dušek

Jaromír Dušek
Hostinné, Cộng hòa Séc
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lucie Kafková

Lucie Kafková
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ján Fraňo

Ján Fraňo
Hodonín, Cộng hòa Séc
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Michaela Sládková

Michaela Sládková
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lukáš Hliněný

Lukáš Hliněný
Liberec, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Michaela Sochorová

Michaela Sochorová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Kristína Švantnerová

Kristína Švantnerová
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Natálie Mitášová

Natálie Mitášová
Příbram, Cộng hòa Séc
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Radka Krčmářová

Radka Krčmářová
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Veronika Hadáčková

Veronika Hadáčková
Sepekov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Olda Stefek

Olda Stefek
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Barbora Stefanidesova

Barbora Stefanidesova
Detva, Slovakia
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Zdeněk Košař

Zdeněk Košař
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Michaela Motýlová

Michaela Motýlová
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

David Košek

David Košek
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Anežka Konvaličková

Anežka Konvaličková
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến