Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Petr Sedláček
Tuổi: 36

Václav Navrátil
Tuổi: 25

Michal Svozil
Tuổi: 25

Anna Veselovská
Tuổi: 22

Beáta Halásová
Tuổi: 15

Filip Špaček
Tuổi: 28

Richard Kral
Tuổi: 55

Petra Skraskova
Tuổi: 18

Richard Adam
Tuổi: 24

Martina S
Tuổi: 42

Monika Vortelová
Tuổi: 33

Tomas Kos
Tuổi: 23

Kamil Dvorak
Tuổi: 17

Sára Boháčová
Tuổi: 15

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến