Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Denisa Sestakova

Denisa Sestakova
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Martin Triska

Martin Triska
Los Angeles, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Jana Szymiczkova

Jana Szymiczkova
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Richard Vanatka

Richard Vanatka
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Tereza Hajek

Tereza Hajek
Praha, Cộng hòa Séc
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Radka Krčmářová

Radka Krčmářová
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jana Týnová

Jana Týnová
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Veronika Hadáčková

Veronika Hadáčková
Sepekov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Daniel Vaňák

Daniel Vaňák
Litomyšl, Cộng hòa Séc
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Viktor Sprenar

Viktor Sprenar
Hronov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Michal Hrdina

Michal Hrdina
Kroměříž, Cộng hòa Séc
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tomáš Vašek

Tomáš Vašek
České Budějovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jana Nalezena

Jana Nalezena
Milano, Ý
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Ý (Ý)

Vladimír K

Vladimír K
Šumperk, Cộng hòa Séc
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jana Záklasníková

Jana Záklasníková
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Anežka Součková

Anežka Součková
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến