Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Jana Brindlerová

Jana Brindlerová
Louny, Cộng hòa Séc
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jakub Šindler

Jakub Šindler
Pilsen, Cộng hòa Séc
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ivana C

Ivana C
Wiener Neustadt, Áo
Tuổi: 43
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Olga Ivanovová

Olga Ivanovová
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Barbora Svěcená

Barbora Svěcená
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ilona Sovová

Ilona Sovová
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Olda Stefek

Olda Stefek
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tereza Nováková

Tereza Nováková
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Petr Majer

Petr Majer
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Věra Šulcová

Věra Šulcová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Karla Lawless

Karla Lawless
Tuổi: 68
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Anh (Ireland)

Alina Yagnych

Alina Yagnych
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Ukraine

Jan Beitler

Jan Beitler
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Štěpán Kosour

Štěpán Kosour
Žďár nad Sázavou, Cộng hòa Séc
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Renáta Stolarčiková

Renáta Stolarčiková
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jaroslav Benda

Jaroslav Benda
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến