Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Pavel Kubeša

Pavel Kubeša
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Teres Střílku

Teres Střílku
Ostrava, Cộng hòa Séc
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Veronika Vesecká

Veronika Vesecká
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Roman Tlustý

Roman Tlustý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Klára Mlčochová

Klára Mlčochová
Ostrava, Cộng hòa Séc
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lucie Studničková

Lucie Studničková
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Martina Richterová

Martina Richterová
Bratislava, Slovakia
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Jan Beitler

Jan Beitler
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Žaneta Rybářová

Žaneta Rybářová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lucie Tauchmanová

Lucie Tauchmanová
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jan Kosik

Jan Kosik
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Juraj Stebila

Juraj Stebila
Humenné, Slovakia
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Monika Vortelová

Monika Vortelová
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tereza Nováková

Tereza Nováková
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Marek Waldhans

Marek Waldhans
Brno, Cộng hòa Séc
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến