Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Markku Viinanen

Markku Viinanen
Kaarina, Phần Lan
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Sisko Heinonen

Sisko Heinonen
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Harri Malmi

Harri Malmi
Pori, Phần Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Pihla Heinonen

Pihla Heinonen
Ähtäri, Phần Lan
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jonna Haapsaari

Jonna Haapsaari
Nummela, Phần Lan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Virpi Korhonen

Virpi Korhonen
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Seera Pöllänen

Seera Pöllänen
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ville Heinänen

Ville Heinänen
Lohja, Phần Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Anita Sinanbegovic

Anita Sinanbegovic
Turku, Phần Lan
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Croatia

Jutta Viitala

Jutta Viitala
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Matti Tölli

Matti Tölli
Oulu, Phần Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ilona Mattila

Ilona Mattila
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tanja Kannisto

Tanja Kannisto
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Antti Muurinen

Antti Muurinen
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Katariina Piironen

Katariina Piironen
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Siiri Piirainen

Siiri Piirainen
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến