Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Tero Turpeinen

Tero Turpeinen
Jyväskylä, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Kaisu Laulainen

Kaisu Laulainen
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jenni Ahlfors

Jenni Ahlfors
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Nga

Vesa Partanen

Vesa Partanen
Kuopio, Phần Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jutta Viitala

Jutta Viitala
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Roosa Kalliovalkama

Roosa Kalliovalkama
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Nea Lehtokari

Nea Lehtokari
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Marja Lehtonen

Marja Lehtonen
Loppi, Phần Lan
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Reima Kostiander

Reima Kostiander
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Juha Ryynänen

Juha Ryynänen
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Arja Johnsson

Arja Johnsson
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Suvi Tolonen

Suvi Tolonen
Kalajoki, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Alex Toikka

Alex Toikka
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mea Anderson

Mea Anderson
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Iida Pirnes

Iida Pirnes
Kouvola, Phần Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Teemu Vatanen

Teemu Vatanen
Joensuu, Phần Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến