Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Katja Ekmark

Katja Ekmark
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Heikki Keski-Vinkka

Heikki Keski-Vinkka
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Marko Lehtimäki

Marko Lehtimäki
Seinäjoki, Phần Lan
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Maija Mietala

Maija Mietala
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Matti Tölli

Matti Tölli
Oulu, Phần Lan
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Nina Judin

Nina Judin
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Sami Mattila

Sami Mattila
Loimaa, Phần Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Timo Naukkarinen

Timo Naukkarinen
Varkaus, Phần Lan
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Paavo Piiroinen

Paavo Piiroinen
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Markku Viinanen

Markku Viinanen
Kaarina, Phần Lan
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Katriina Saukola

Katriina Saukola
Turku, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Marja Nivala

Marja Nivala
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ronja Ristolainen

Ronja Ristolainen
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ville Pulkkinen

Ville Pulkkinen
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Emmaleena Tuomisalo

Emmaleena Tuomisalo
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Fanni Salonen

Fanni Salonen
Kirkkonummi, Phần Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến