Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Sidney Cédric Ouedraogo

Sidney Cédric Ouedraogo
Ouagadougou, Burkina Faso
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Ibrahim Djighaly

Ibrahim Djighaly
Dakar, Senegal
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Laura Courtos

Laura Courtos
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Charles Portalier

Charles Portalier
Paris, Pháp
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Damien Bentein

Damien Bentein
Dunkerque, Pháp
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Anna Hoarau

Anna Hoarau
Lyon, Pháp
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

calogero puma

calogero puma
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Bỉ)
Tiếng Ý (Ý)

Emilie Pinho

Emilie Pinho
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tetua Pita

Tetua Pita
French Island, Hoa Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

F Geneve

F Geneve
Geneva, Thụy Sĩ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)

Eva Weller

Eva Weller
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Pháp

Mystique Heyy

Mystique Heyy
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Pháp (Canada)

Alicia Rambout

Alicia Rambout
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Morel Mamboundou

Morel Mamboundou
Libreville, Gabon
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Thomas Houtman

Thomas Houtman
Nouméa, Tân Caledonia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Sarah Peureux

Sarah Peureux
Nancy, Pháp
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến