Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Jean Pierre Amath Ndiaye

Jean Pierre Amath Ndiaye
Marrakesh, Morocco
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Arnaud Gdt

Arnaud Gdt
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Karim Karim

Karim Karim
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp

Jaouad Simari

Jaouad Simari
Casablanca, Morocco
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp (Pháp)

Imene Mohammed Brahim

Imene Mohammed Brahim
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp

Sébastien Marlier

Sébastien Marlier
Cannes, Pháp
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Sophie Df

Sophie Df
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Marine Zn

Marine Zn
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Kilian Fatras

Kilian Fatras
Brest, Pháp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Mawusse Kouassi

Mawusse Kouassi
Abuja, Nigeria
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Christophe SAVINA

Christophe SAVINA
Caen, Pháp
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Alain Schultz

Alain Schultz
Strasbourg, Pháp
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Jean Claude Haler

Jean Claude Haler
Tuổi: 70
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Léa Jeannin

Léa Jeannin
Belfort, Pháp
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Malak Azmirly

Malak Azmirly
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Pháp (Pháp)

Sam Pat

Sam Pat
Paris, Pháp
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến