Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Jennifer L

Jennifer L
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Stephanie Coeur

Stephanie Coeur
Marseille, Pháp
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Moh Kennou

Moh Kennou
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Pháp (Pháp)

jan roubal

jan roubal
Olomouc, Cộng hòa Séc
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Pháp (Pháp)
Tiếng Slovakia

Laura Courtos

Laura Courtos
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Marianne Pruneau

Marianne Pruneau
Montréal, Canada
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Emilie Havelcroft

Emilie Havelcroft
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Alexandra Rosin

Alexandra Rosin
Strasbourg, Pháp
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Sami L'étudiant

Sami L'étudiant
Paris, Pháp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Jm Ditters

Jm Ditters
Marseille 13, Pháp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Ibrahima CAMARA

Ibrahima CAMARA
Paris, Pháp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Hamza Mire

Hamza Mire
Geneva, Thụy Sĩ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)

i'm a Quuen br

i'm a Quuen br
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Pháp

Karim Benjelloun

Karim Benjelloun
Paris, Pháp
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp (Pháp)

Virginie Ségard-Coste

Virginie Ségard-Coste
Lyon, Pháp
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Pháp (Pháp)

wei ye

wei ye
Paris, Pháp
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến