Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Perrine Messina

Perrine Messina
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Kevin Darwish

Kevin Darwish
Stockholm, Thụy Điển
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Mera Hamza

Mera Hamza
Algiers, Algeria
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

Stephen Francais

Stephen Francais
Besançon, Pháp
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

CORINNE LETULLIER

CORINNE LETULLIER
Cherbourg, Pháp
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Romy Alexomy

Romy Alexomy
Limoges, Pháp
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Cyril Romon

Cyril Romon
Lille, Pháp
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Stéphanie Yavo

Stéphanie Yavo
Ouagadougou, Burkina Faso
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Mimie Jupiter

Mimie Jupiter
Beauvais, Pháp
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Keven Martin

Keven Martin
Thành phố Québec, Canada
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Math Fgrn

Math Fgrn
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Marianne Pruneau

Marianne Pruneau
Montréal, Canada
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Charlotte Gonzalez

Charlotte Gonzalez
Menton, Pháp
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Brigitte BREILLAC

Brigitte BREILLAC
Bordeaux, Pháp
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Simon Ctl

Simon Ctl
City Center, Tây Ban Nha
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Pablo Barrile

Pablo Barrile
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến