Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ellinor Elden

Ellinor Elden
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Christina Monet

Christina Monet
Oslo, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, Ukraine
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, Na Uy
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, Na Uy
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Norullah Sultani

Norullah Sultani
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, Na Uy
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, Na Uy
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến