Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Christina Monet

Christina Monet
Oslo, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Kari Nedberg

Kari Nedberg
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, Na Uy
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, Na Uy
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, Ukraine
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, Canada
Tuổi: 71
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Anne Karin Huseby

Anne Karin Huseby
Oslo sentrum, Na Uy
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, Na Uy
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, Na Uy
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, Na Uy
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến