Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, Na Uy
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Walid Abushammala

Walid Abushammala
Tuổi: 13
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, Na Uy
Tuổi: 65
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, Na Uy
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

daniel berg

daniel berg
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, Ukraine
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, Na Uy
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, Na Uy
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, Canada
Tuổi: 73
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

jeanette gillies

jeanette gillies
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến