Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, Na Uy
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, Na Uy
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Karin Huseby

Anne Karin Huseby
Oslo sentrum, Na Uy
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, Na Uy
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, Na Uy
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, Na Uy
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, Na Uy
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, Na Uy
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến