Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, Na Uy
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Christina Monet

Christina Monet
Oslo, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, Na Uy
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, Na Uy
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Carina Holen

Carina Holen
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Nynorsk)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, Na Uy
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến