Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Andrine Nilsen

Andrine Nilsen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, Na Uy
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Norullah Sultani

Norullah Sultani
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ellinor Elden

Ellinor Elden
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, Canada
Tuổi: 72
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, Na Uy
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, Na Uy
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, Na Uy
Tuổi: 65
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Rita Lyngseth

Rita Lyngseth
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến