Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Nor Zamillia Bte Zainal

Nor Zamillia Bte Zainal
Shah Alam, Malaysia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Aadila Mokhtar

Aadila Mokhtar
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Izwan Ismail

Izwan Ismail
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Brunei)

Norjannah Jaffar

Norjannah Jaffar
Petaling Jaya, Malaysia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

nurul fazlin mohamed

nurul fazlin mohamed
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Abu Bakar Yaakob

Abu Bakar Yaakob
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NOR SHIMA SHAMSUDDIN

NOR SHIMA SHAMSUDDIN
Kuching, Malaysia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Hamiz Ibrahim

Hamiz Ibrahim
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Brunei)

Norsha Azillah

Norsha Azillah
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Lillian Mh

Lillian Mh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Azmira Amran

Azmira Amran
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

khairil ahmad

khairil ahmad
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến