Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Azmira Amran

Azmira Amran
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Izwan Ismail

Izwan Ismail
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Brunei)

Nasuha Zulkifli

Nasuha Zulkifli
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Noroul Sophia

Noroul Sophia
Kota Bharu, Malaysia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Pait Hassan

Pait Hassan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Pais Asan

Pais Asan
Pulau Pinang, Malaysia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Roy Niezam

Roy Niezam
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

alia lia

alia lia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Noor Azizi Hussin

Noor Azizi Hussin
Pulau Pinang, Malaysia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

shibrah makhtumah amalina samad

shibrah makhtumah amalina samad
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Roslee Mohd Salleh

Roslee Mohd Salleh
Kuantan, Malaysia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến