Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Irsan Sani

Irsan Sani
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Riz Rio

Riz Rio
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Salman al Farise Abu Bakar

Salman al Farise Abu Bakar
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd shahrom Bin Zakaria

Mohd shahrom Bin Zakaria
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Izwan Ismail

Izwan Ismail
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Brunei)

Nor Albaniah

Nor Albaniah
Kulai I, Lithuania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Ali Hafidz Che Din

Ali Hafidz Che Din
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, Malaysia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Aadila Mokhtar

Aadila Mokhtar
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Jay James

Jay James
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Haris Ku

Haris Ku
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến