Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Jay James

Jay James
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Enal Amer

Enal Amer
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

khai arie zon

khai arie zon
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, Malaysia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Roy Niezam

Roy Niezam
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NOR SHIMA SHAMSUDDIN

NOR SHIMA SHAMSUDDIN
Kuching, Malaysia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Khairil Izat Kamis

Khairil Izat Kamis
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Salman al Farise Abu Bakar

Salman al Farise Abu Bakar
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Prakash Supramaniam

Prakash Supramaniam
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)
Tiếng Tamil

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, Indonesia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Uzair Jasmin

Uzair Jasmin
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Fareez

Mohd Fareez
Selany, Slovakia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mustaqim Ismail

Mustaqim Ismail
Melayu, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Eimah Yas

Eimah Yas
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến