Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

nurul fazlin mohamed

nurul fazlin mohamed
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

SAB'AH ASAID

SAB'AH ASAID
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Prakash Supramaniam

Prakash Supramaniam
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)
Tiếng Tamil

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, Malaysia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Muhd Naim

Muhd Naim
Kota Bharu, Malaysia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Hamiz Ibrahim

Hamiz Ibrahim
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Brunei)

alia lia

alia lia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Nurul Afiqah Abdul Rahman

Nurul Afiqah Abdul Rahman
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Halimatul Saedon

Halimatul Saedon
Kota Tinggi, Malaysia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

jamal ludin

jamal ludin
Ipoh, Malaysia
Tuổi: 117
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Haris Ku

Haris Ku
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

khairil ahmad

khairil ahmad
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến