Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Halimatul Saedon

Halimatul Saedon
Kota Tinggi, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Suhaimi Samad

Suhaimi Samad
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, Malaysia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NOR SHIMA SHAMSUDDIN

NOR SHIMA SHAMSUDDIN
Kuching, Malaysia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Jay James

Jay James
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Wan Wan Nur Azim

Wan Wan Nur Azim
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Fadli Salleh

Fadli Salleh
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Prakash Supramaniam

Prakash Supramaniam
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)
Tiếng Tamil

Muhd Naim

Muhd Naim
Kota Bharu, Malaysia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

mienura malik

mienura malik
Malacca, Malaysia
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

harianna ibrahim

harianna ibrahim
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Fareez

Mohd Fareez
Selany, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Eimah Yas

Eimah Yas
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Irsan Sani

Irsan Sani
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến