Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Leonarda Smailyte

Leonarda Smailyte
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ruta Kabisiute

Ruta Kabisiute
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ramune Petkeviciute

Ramune Petkeviciute
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Renata Indriuskiene

Renata Indriuskiene
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Simona Sve

Simona Sve
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Jovita Stravinskaite

Jovita Stravinskaite
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Rasa Kiukyte

Rasa Kiukyte
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Alina Skripkiene

Alina Skripkiene
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gabrielė Baranauskaitė

Gabrielė Baranauskaitė
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolina Zygelyte

Karolina Zygelyte
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Dxiuljeta Tarozaite

Dxiuljeta Tarozaite
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Alvydas Grazinskis

Alvydas Grazinskis
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Vanda Pangonienė

Vanda Pangonienė
Marijampolė, Lithuania
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Laima Blazyte

Laima Blazyte
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Renata Stakonaite

Renata Stakonaite
Coatbridge, Vương quốc Anh
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gintare Ciegyte

Gintare Ciegyte
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến