Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Emile Znutaite

Emile Znutaite
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Simona Okockytė

Simona Okockytė
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Monika Drąseikaitė

Monika Drąseikaitė
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Viktorija Ignataviciene

Viktorija Ignataviciene
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ineta Cechanaviciute

Ineta Cechanaviciute
Nottingham, Vương quốc Anh
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Miglė Kiškytė

Miglė Kiškytė
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Akvilė Tamošaitienė

Akvilė Tamošaitienė
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Kristina Podumyte

Kristina Podumyte
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Agne Sakalyte

Agne Sakalyte
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ruta Kulbyte

Ruta Kulbyte
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ilona Bumblauskiene

Ilona Bumblauskiene
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Aistė Islamova

Aistė Islamova
Dublin, Ireland
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Stase Astrauskiene

Stase Astrauskiene
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Edvinas Volkovas

Edvinas Volkovas
Glasgow, Vương quốc Anh
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Nga

Silvija Zeglyte

Silvija Zeglyte
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolis Pečkauskas

Karolis Pečkauskas
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến