Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Grazina Zadeikiene

Grazina Zadeikiene
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Violeta violl

Violeta violl
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Monika Kukutytė

Monika Kukutytė
Pakruojis, Lithuania
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Kornelija Pakalniškytė

Kornelija Pakalniškytė
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Linute Asadauskiene

Linute Asadauskiene
Huntingdon, Vương quốc Anh
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Modesta Martinkutė

Modesta Martinkutė
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Laurena Remenčiūtė

Laurena Remenčiūtė
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Saule Serafiniene

Saule Serafiniene
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ausra Joc

Ausra Joc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Skaistė Sky

Skaistė Sky
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Richard Mejus

Richard Mejus
Lommel, Bỉ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Justina Šišaitė

Justina Šišaitė
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Irmantas Stasila

Irmantas Stasila
Alytus, Lithuania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Laura Petrauskaitė

Laura Petrauskaitė
Šilalė, Lithuania
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolina Korsakaite

Karolina Korsakaite
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Vėjūnė Bigenytė

Vėjūnė Bigenytė
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến