Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Ernestas Naujokas

Ernestas Naujokas
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Nga

Inga Vaišnorienė

Inga Vaišnorienė
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Juliana Dudoitytė

Juliana Dudoitytė
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Marta Šliavaitė

Marta Šliavaitė
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ieva Lukauskaite

Ieva Lukauskaite
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ingrida Riz

Ingrida Riz
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Donata Ožakauskaitė

Donata Ožakauskaitė
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gabija Petkunaite

Gabija Petkunaite
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ieva Indrisiunaite

Ieva Indrisiunaite
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Simona Albavičiūtė

Simona Albavičiūtė
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolina Paulikaitė

Karolina Paulikaitė
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Inga Tenienė

Inga Tenienė
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gintarė Malinauskaiteė

Gintarė Malinauskaiteė
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Edita Lapasinskaite

Edita Lapasinskaite
Samsø, Đan Mạch
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

danguole petrenaite

danguole petrenaite
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Alvyda Karveliene

Alvyda Karveliene
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến