Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Karolina Januskeviciute

Karolina Januskeviciute
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Valentas Dulinskas

Valentas Dulinskas
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Edita Grašytė

Edita Grašytė
Vilnius, Lithuania
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Julija Ca

Julija Ca
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Indre Gudaite

Indre Gudaite
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Onutė Gužauskienė

Onutė Gužauskienė
Kuršėnai, Lithuania
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolina Kraujalienė

Karolina Kraujalienė
Boston, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Saulius Armalis

Saulius Armalis
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ernesta Petraitytė

Ernesta Petraitytė
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ramune Petkeviciute

Ramune Petkeviciute
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Birutė Kolosauskienė

Birutė Kolosauskienė
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Jurgita Bur

Jurgita Bur
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Simona Radzevičiūtė

Simona Radzevičiūtė
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Kazimieras Poška

Kazimieras Poška
Stuttgart, Đức
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Martynas Banevicius

Martynas Banevicius
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Radvile Knab

Radvile Knab
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến