Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Mantas Katinauskas

Mantas Katinauskas
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Arvydas Jagmis

Arvydas Jagmis
Kėdainiai, Lithuania
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Viktorija Ignataviciene

Viktorija Ignataviciene
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gytis Senavaitis

Gytis Senavaitis
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Daiva Juodžiukyniene

Daiva Juodžiukyniene
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Laima Sk

Laima Sk
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Jurgita Podskocimiene

Jurgita Podskocimiene
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gina St

Gina St
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tomas Lietuvis

Tomas Lietuvis
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Dilaila Balandytė

Dilaila Balandytė
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Наталия Морте

Наталия Морте
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Nga

Justas To

Justas To
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Marina Pukeliene

Marina Pukeliene
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Kristina Kandrotaitė

Kristina Kandrotaitė
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Dovile Patkaciunaite

Dovile Patkaciunaite
Toronto, Canada
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Judita Trinkiene

Judita Trinkiene
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến