Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Kęstutis Gadeikis

Kęstutis Gadeikis
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Arnoldas Liudžius

Arnoldas Liudžius
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Stasia Varnauskiene

Stasia Varnauskiene
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Audrone Karlaite

Audrone Karlaite
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Jurgita nesvarbu

Jurgita nesvarbu
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ju Ba

Ju Ba
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Jogaile Marozovaite

Jogaile Marozovaite
Littlehampton, Vương quốc Anh
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Sandra Mikaite

Sandra Mikaite
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Augustė Dagilytė

Augustė Dagilytė
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Dovile Vilkaite

Dovile Vilkaite
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gintare Lacko

Gintare Lacko
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Edlanda Liškovska

Edlanda Liškovska
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Aušra Blaž

Aušra Blaž
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Algimante Adomaviciute

Algimante Adomaviciute
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolina Molyte

Karolina Molyte
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Viktorija Kiaulėnaitė

Viktorija Kiaulėnaitė
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến