Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Alma Milvydaitė

Alma Milvydaitė
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ieva Lukauskaite

Ieva Lukauskaite
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Brigita Volungeviciute

Brigita Volungeviciute
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Aidas Mileris

Aidas Mileris
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Saule Serafiniene

Saule Serafiniene
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karina Akopova

Karina Akopova
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Rasa P

Rasa P
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Neda Jarašūnaitė

Neda Jarašūnaitė
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

VILMA JAKONIENE

VILMA JAKONIENE
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Samanta Zigmantaite

Samanta Zigmantaite
Vilkaviskis, Lithuania
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Karolina Paulikaitė

Karolina Paulikaitė
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Kazimieras Poška

Kazimieras Poška
Stuttgart, Đức
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Simona Albavičiūtė

Simona Albavičiūtė
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Inga Inga

Inga Inga
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

karolis jasinskas

karolis jasinskas
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Vėjūnė Bigenytė

Vėjūnė Bigenytė
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến