Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Irēna Buiķe

Irēna Buiķe
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Rebeka Markevica

Rebeka Markevica
Riga, Latvia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gunta Sprince

Gunta Sprince
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sigita Neitāle

Sigita Neitāle
Aberdeen, Vương quốc Anh
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gjuļnara Ibragimova

Gjuļnara Ibragimova
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sandija Vilberte

Sandija Vilberte
Latviešu Stiglava, Latvia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Madara Jukna

Madara Jukna
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Edvins Kokins

Edvins Kokins
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tatjana Vorobjova

Tatjana Vorobjova
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ieva Roščenkova

Ieva Roščenkova
Coventry, Vương quốc Anh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anete Kurpniece

Anete Kurpniece
Telford, Vương quốc Anh
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ilmārs Stepiņš

Ilmārs Stepiņš
Derby, Vương quốc Anh
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Erika Skaista

Erika Skaista
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ivars Osītis

Ivars Osītis
Riga, Latvia
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Harijs Kosrem

Harijs Kosrem
Riga, Latvia
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Daiga Legzdiņa

Daiga Legzdiņa
Riga, Latvia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến