Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

INESE VILMUTE

INESE VILMUTE
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elen ~

Elen ~
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Ilmārs Stepiņš

Ilmārs Stepiņš
Derby, Vương quốc Anh
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Vadims Andrejevs

Vadims Andrejevs
Hvide Sande, Đan Mạch
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jānis Celmārs

Jānis Celmārs
Dublin, Ireland
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elīna Biļķina

Elīna Biļķina
Riga, Latvia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

marite rasmane

marite rasmane
Riga, Latvia
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inga Gražule

Inga Gražule
Riga, Latvia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Monta Ananica

Monta Ananica
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Valdis Ž

Valdis Ž
Riga, Latvia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Armands Luste

Armands Luste
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sigita Trauberga

Sigita Trauberga
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Dzintars Vīksna

Dzintars Vīksna
Riga, Latvia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sigita Neitāle

Sigita Neitāle
Aberdeen, Vương quốc Anh
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gunta Vēja

Gunta Vēja
Riga, Latvia
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anna Līva Lubiane

Anna Līva Lubiane
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến