Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Ingus Kurcins

Ingus Kurcins
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Liga Valeskalne

Liga Valeskalne
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gunta Sprince

Gunta Sprince
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Kaspars Samats

Kaspars Samats
Liepāja, Latvia
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sigita Neitāle

Sigita Neitāle
Aberdeen, Vương quốc Anh
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gjuļnara Ibragimova

Gjuļnara Ibragimova
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

laimute luksaite

laimute luksaite
Wigan, Vương quốc Anh
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jana Krigere

Jana Krigere
Latviešu Stiglava, Latvia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elza S

Elza S
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Edvins Kokins

Edvins Kokins
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Viktorija Adijāne

Viktorija Adijāne
Rēzekne, Latvia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Daina Beķere

Daina Beķere
Aizpute, Latvia
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ieva Roščenkova

Ieva Roščenkova
Coventry, Vương quốc Anh
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inga Gražule

Inga Gražule
Riga, Latvia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anete Kurpniece

Anete Kurpniece
Telford, Vương quốc Anh
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ilmārs Stepiņš

Ilmārs Stepiņš
Derby, Vương quốc Anh
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến