Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Viktorija Lebedeva

Viktorija Lebedeva
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tatjana Šuksta

Tatjana Šuksta
Riga, Latvia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gjuļnara Ibragimova

Gjuļnara Ibragimova
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Edgar Melkin

Edgar Melkin
Riga, Latvia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aija Skutele

Aija Skutele
Lielvārde, Latvia
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

DAIGA BUDE

DAIGA BUDE
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Santa Zausa

Santa Zausa
Craigavon, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Emīlija Mariševa

Emīlija Mariševa
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Artis Karps

Artis Karps
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Renate Kapare

Renate Kapare
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Liene Kļaviņa

Liene Kļaviņa
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Solvita Beke

Solvita Beke
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

janis lagzdins

janis lagzdins
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ieva Grīsle

Ieva Grīsle
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Matīss Jansons

Matīss Jansons
Riga, Latvia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Daiga Legzdiņa

Daiga Legzdiņa
Riga, Latvia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến