Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Edgars Kļaviņš

Edgars Kļaviņš
Riga, Latvia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Eduards Dubrovskis

Eduards Dubrovskis
Latviešu Stiglava, Latvia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inna Kungurova

Inna Kungurova
Hinckley, Vương quốc Anh
Tuổi: 51
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Marija Kristiņa

Marija Kristiņa
Tuổi: 48
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Nikola Biezuma

Nikola Biezuma
Riga, Latvia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Signe Sirmā

Signe Sirmā
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Monta Ozo

Monta Ozo
Riga, Latvia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Janis Orbidans

Janis Orbidans
Riga, Latvia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Vitalijs Novikovs

Vitalijs Novikovs
Valmiera, Latvia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Dace Maņuka

Dace Maņuka
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Vilmārs Pilskalns

Vilmārs Pilskalns
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Laima Krumina

Laima Krumina
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Biruta Smelēna

Biruta Smelēna
Manchester, Vương quốc Anh
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Kaspars Samats

Kaspars Samats
Liepāja, Latvia
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Rudīte Matisone

Rudīte Matisone
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Svetlana Šildere

Svetlana Šildere
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến