Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Okta Rachmansyah

Okta Rachmansyah
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Heri Heriyadi

Heri Heriyadi
Palu, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ara Wow

Ara Wow
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

gladis indrifiani

gladis indrifiani
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dhiarrafii Bintang

Dhiarrafii Bintang
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Putri wezller

Putri wezller
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Murad Hal

Murad Hal
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Indonesia

Shasa Nasalwa

Shasa Nasalwa
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

John Elmer Semaya

John Elmer Semaya
Tangerang, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

chae kyeong

chae kyeong
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Dahlia Gani

Dahlia Gani
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Praswira Satya Rahmadhani

Praswira Satya Rahmadhani
Malang, Indonesia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

feri hidayat

feri hidayat
Banda Acheh, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Galang Gun

Galang Gun
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Arditya Brahmana Yosafat

Arditya Brahmana Yosafat
Bandung, Indonesia
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dennis Immanuel

Dennis Immanuel
Milano, Ý
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến