Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Ditta Erviana

Ditta Erviana
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dhea Octafiany

Dhea Octafiany
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Kim Weilda

Kim Weilda
Bandung, Indonesia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Erik Yudisthira

Erik Yudisthira
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Debi Aprillia

Debi Aprillia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Irawati Purnawan

Irawati Purnawan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Fauriza Patirajawane

Fauriza Patirajawane
Kupang, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Masri Hamzah

Masri Hamzah
Manado, Indonesia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Gilang Mayasari

Gilang Mayasari
Jakarta Pusat, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Melianti Situmeang

Melianti Situmeang
Binjai, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

DARSONO DARIAN

DARSONO DARIAN
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Pricilia Bianca

Pricilia Bianca
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Reza Syahrizal

Reza Syahrizal
Bandung, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rahmad Alhuda

Rahmad Alhuda
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Go Jali

Go Jali
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Teuku Ibrahim

Teuku Ibrahim
Lhoknga, Indonesia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến