Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Elmy Siwalette

Elmy Siwalette
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Zay Abdul

Zay Abdul
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

taufiq rahman

taufiq rahman
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ismi Ajeng

Ismi Ajeng
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dewa Ardo

Dewa Ardo
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Prayitno Prayitno

Prayitno Prayitno
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

nardi tamam

nardi tamam
Pekanbaru, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Faizal Akhbar Dharmawan

Faizal Akhbar Dharmawan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dame Rinandina

Dame Rinandina
Jakarta Pusat, Indonesia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Bila alsha

Bila alsha
Banjarmasin, Indonesia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Teddy Nee

Teddy Nee
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

pradita maria

pradita maria
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Purnawiradin Iskandar

Purnawiradin Iskandar
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Annisa Safira

Annisa Safira
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Risda Marbun

Risda Marbun
Bengkulu, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Piti Biti

Piti Biti
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến