Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Novalila Azni

Novalila Azni
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Nurul Kintakun

Nurul Kintakun
Depok, Indonesia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Siti Sarah

Siti Sarah
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Shalahuddin Smr

Shalahuddin Smr
Medan, Indonesia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ria nafika

Ria nafika
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Frinny Sembiring

Frinny Sembiring
Berastagi, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Thomas Juliarmy

Thomas Juliarmy
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Gema Adila

Gema Adila
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Sefrian Priodi

Sefrian Priodi
Purbalingga, Indonesia
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Rully Abriyanto

Rully Abriyanto
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Sunda

Kartika Tri Sumadi

Kartika Tri Sumadi
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Teuku Ibrahim

Teuku Ibrahim
Lhoknga, Indonesia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Iyan Nugraha

Iyan Nugraha
Bandung, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Festus Simbolon

Festus Simbolon
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

fitriana prasari

fitriana prasari
Semarang, Indonesia
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Asri Ibnu Tsani Djali

Asri Ibnu Tsani Djali
Bekasi, Indonesia
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến