Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Okta Rachmansyah

Okta Rachmansyah
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Murad Hal

Murad Hal
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Indonesia

Rian Teknika

Rian Teknika
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ilyas Novansyah

Ilyas Novansyah
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rahmat Darmawan

Rahmat Darmawan
Medan, Indonesia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Kristian Gultom

Kristian Gultom
Palembang, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

ratna barus

ratna barus
Medan, Indonesia
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

tio ramanda

tio ramanda
Depok, Indonesia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Samik Hear

Samik Hear
Surabaya, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Eva Kristio

Eva Kristio
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ditta Erviana

Ditta Erviana
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

lalu diran kawirian

lalu diran kawirian
Ketara, Indonesia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

ADE IMAM

ADE IMAM
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dara Fathia

Dara Fathia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Nurul Adhari

Nurul Adhari
Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Deri Oktavernando Deri Oktavernando

Deri Oktavernando Deri Oktavernando
Padang, Indonesia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến