Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Gilang Mayasari

Gilang Mayasari
Jakarta Pusat, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Putri Kinanti

Putri Kinanti
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Sintha Handayani

Sintha Handayani
Denpasar, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dewa Ardo

Dewa Ardo
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Baren Saragih

Baren Saragih
Medan, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

fadhil ahmad

fadhil ahmad
Kebumen, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Zikra Anggraini

Zikra Anggraini
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ismi Ismi Suhartono

Ismi Ismi Suhartono
South Tangerang, Indonesia
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Sunda

yayuk nurhasanah

yayuk nurhasanah
Bengkulu, Indonesia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rahmat Darmawan

Rahmat Darmawan
Medan, Indonesia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Aldi Kesuma

Aldi Kesuma
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Nur Rachmaningtias

Nur Rachmaningtias
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Amelia Listya

Amelia Listya
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Eva Nurma

Eva Nurma
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Desti Rahmawati

Desti Rahmawati
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rizki Rizki Maulana

Rizki Rizki Maulana
Bandung Barat, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến