Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Siti Ylin

Siti Ylin
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Baren Saragih

Baren Saragih
Medan, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Danur Estu

Danur Estu
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Annisa Nurul

Annisa Nurul
Bandung, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Akbar Kharisma

Akbar Kharisma
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tri Rudiyanto

Tri Rudiyanto
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Muhamad Soleh

Muhamad Soleh
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

DARSONO DARIAN

DARSONO DARIAN
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Yuli Amelia

Yuli Amelia
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Adi Kompi

Adi Kompi
Jakarta, Indonesia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

yolanda boko

yolanda boko
Bandung, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Juna Marco

Juna Marco
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Firsty Chintya

Firsty Chintya
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Nurul Ramadhani

Nurul Ramadhani
Palembang, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Bayu Dwy Bayu

Bayu Dwy Bayu
Kendari, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Eva Kristio

Eva Kristio
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến