Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Widi Astuti

Widi Astuti
Cikarang, Indonesia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Andika _

Andika _
Jakarta, Indonesia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Iyan Nugraha

Iyan Nugraha
Bandung, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Fahmi Bashar

Fahmi Bashar
Bandung, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Oka Mahendra

Oka Mahendra
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dzakiy Alfikri

Dzakiy Alfikri
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Sunda

Fitri ani

Fitri ani
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Putri Rachma Fauzi

Putri Rachma Fauzi
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

marlina purba

marlina purba
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Steff Angga

Steff Angga
Solok, Indonesia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Ikhsan Ikhsan Pratama

Ikhsan Ikhsan Pratama
Jambi City, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

fa fabagaz

fa fabagaz
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Adi Akbar Muhammad

Adi Akbar Muhammad
Pontianak, Indonesia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Indra Pradja

Indra Pradja
Banda Acheh, Indonesia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Shinta Irwin

Shinta Irwin
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Heri Heriyadi

Heri Heriyadi
Palu, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến