Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Orsolya Görbedi

Orsolya Görbedi
Rijsenhout, Hà Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Beatrix Belovai

Beatrix Belovai
Budapest, Hungary
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Gyula Molnár

Gyula Molnár
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Ildikó Konkoly

Ildikó Konkoly
Hinckley, Vương quốc Anh
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Anita Varga

Anita Varga
Satu Mare, Romania
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Lídia Vinnainé Tóth

Lídia Vinnainé Tóth
Asheville, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Enikő Szalánczi

Enikő Szalánczi
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Erika Ferencz

Erika Ferencz
Reghin, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

szabó julianna

szabó julianna
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Beáta Bindics

Beáta Bindics
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Erika Balogh

Erika Balogh
Budapest, Hungary
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tibor Halas

Tibor Halas
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

klarisza horvath

klarisza horvath
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Gábor Budai

Gábor Budai
Budapest, Hungary
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Alexandra Mózes

Alexandra Mózes
Szekszárd, Hungary
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Dániel Szabó

Dániel Szabó
Budapest VIII. kerület, Hungary
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến