Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

István Tóth

István Tóth
Budapest, Hungary
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

zsolt czibik

zsolt czibik
Verpelét, Hungary
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Janka Jambrik

Janka Jambrik
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Balázs Helyes

Balázs Helyes
Nagykanizsa, Hungary
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Beatrice H

Beatrice H
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

János Szabó

János Szabó
Cece, Hungary
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Anita Bodrogi

Anita Bodrogi
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Judit Kocs

Judit Kocs
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Noémi Dévai

Noémi Dévai
Satu Mare, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Castiel Angel

Castiel Angel
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Iréne Varga

Iréne Varga
Daventry, Vương quốc Anh
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Andrea Sándor

Andrea Sándor
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Nikolett Malét

Nikolett Malét
Mezőberény, Hungary
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kristof Vajda

Kristof Vajda
Budapest, Hungary
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztina Isa

Krisztina Isa
Budapest, Hungary
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tímea Nagy

Tímea Nagy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến