Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

pawan nagar

pawan nagar
Kota, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Kumar Gaurav

Kumar Gaurav
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Praveen Nagar

Praveen Nagar
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Priya Paraswani

Priya Paraswani
Aurangabad, Ấn Độ
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Sindh

Ashraf Husain

Ashraf Husain
Delhi Cantonment, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Krishna Prakash

Krishna Prakash
Indi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mayur Kedar

Mayur Kedar
Bhopal, Ấn Độ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Aakash Singh

Aakash Singh
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sourav Das

Sourav Das
Kolkata, Ấn Độ
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bengal (Ấn Độ)
Tiếng Hindi

suraj sutar

suraj sutar
Mumbai, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Adnan Samosavala

Adnan Samosavala
Rajkot, Nepal
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rahul Hastiyan

Rahul Hastiyan
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

jeevaram mali

jeevaram mali
Rājkot, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Amit Joshi

Amit Joshi
Dehra Dūn, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ashish Shrivastava

Ashish Shrivastava
Indore, Ấn Độ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Chandrakant Jadhav

Chandrakant Jadhav
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến