Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

승수 임

승수 임
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jong Hoon Park

Jong Hoon Park
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Song-Yi Park

Song-Yi Park
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

steve yoo

steve yoo
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

승혁 손

승혁 손
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

득 이

득 이
Yongin, Nam Triều Tiên
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Youngbin Kim

Youngbin Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

하늘 조

하늘 조
Gyeonggi-do, Nam Triều Tiên
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Young Chuii

Young Chuii
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Mina Park

Mina Park
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc

JAE WOOK HA

JAE WOOK HA
Daehannongsan, Nam Triều Tiên
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JONGO CHOI

JONGO CHOI
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JIHO YU

JIHO YU
Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

연근 우

연근 우
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jenny Jeong

Jenny Jeong
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến