Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

Joo-yeon Lim

Joo-yeon Lim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

민정 강

민정 강
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Ralph Yoo

Ralph Yoo
Seoul, Nam Triều Tiên
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

하지 윤

하지 윤
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

민석 성

민석 성
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Kyu Chung

Kyu Chung
La Mirada, Hoa Kỳ
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyewon Jeong

Hyewon Jeong
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

진수 경

진수 경
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

sofia na

sofia na
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

득 이

득 이
Yongin, Nam Triều Tiên
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

HOONHEE JEONG

HOONHEE JEONG
Sydney, Úc
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

e Han

e Han
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Ryaehyoung Park

Ryaehyoung Park
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

YUDUCK KIM

YUDUCK KIM
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Brian 강

Brian 강
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

colin Jang

colin Jang
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến