Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

Youngbin Kim

Youngbin Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jenaro Kim

Jenaro Kim
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Sungyeol Shim

Sungyeol Shim
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Stephanie Lee

Stephanie Lee
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Younghyun Lee

Younghyun Lee
Gwacheon, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Erica Park

Erica Park
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Charles Smith

Charles Smith
Bangkok, Thái Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

승혁 손

승혁 손
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

연호 이

연호 이
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jimin Kim

Jimin Kim
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JAE WOOK HA

JAE WOOK HA
Daehannongsan, Nam Triều Tiên
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Joon Ahn

Joon Ahn
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

sangmin lee

sangmin lee
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

sofia na

sofia na
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Joo-yeon Lim

Joo-yeon Lim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

HOONHEE JEONG

HOONHEE JEONG
Sydney, Úc
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến