Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

JeongDae Park

JeongDae Park
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jimin Kim

Jimin Kim
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

진수 경

진수 경
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Woohyuk Oh

Woohyuk Oh
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

호영 김

호영 김
Busan, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Todd Chung

Todd Chung
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Younghyun Lee

Younghyun Lee
Gwacheon, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

HoHwan Jeong

HoHwan Jeong
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

태영 장

태영 장
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

조 유섭

조 유섭
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Avery Koviain

Avery Koviain
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Hàn Quốc

Louise Hwang

Louise Hwang
Seoul, Nam Triều Tiên
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

MH Lee

MH Lee
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Mina Kang

Mina Kang
Jeju-si, Nam Triều Tiên
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Stephanie Lee

Stephanie Lee
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Sun-Jong Byun

Sun-Jong Byun
Hwaseong-si, Nam Triều Tiên
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến