Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, Ấn Độ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Paresh Gami

Paresh Gami
Keshod, Ấn Độ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, Nga
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Smit Dave

Smit Dave
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, Vương quốc Anh
Tuổi: 68
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Gujarat

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle
Sūrat, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bhavesh Khasiya

Bhavesh Khasiya
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

kanu parmar

kanu parmar
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Hardiks Patel

Hardiks Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, Ấn Độ
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến