Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jagdish Patel

Jagdish Patel
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Prakash Prajapati

Prakash Prajapati
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Rahul Joshi

Rahul Joshi
Gujarat, Nepal
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Naresh Oza

Naresh Oza
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, Ấn Độ
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle
Sūrat, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, Pakistan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hiru Patel

Hiru Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bhavesh Movle

Bhavesh Movle
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến