Bạn cùng học ngôn ngữ

Bojan Paskalj

Bojan Paskalj
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Katarina Ruščić

Katarina Ruščić
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Petra Črnelić

Petra Črnelić
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Manuela Stričak

Manuela Stričak
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

toni vukušić

toni vukušić
Split, Croatia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Lejla Halić

Lejla Halić
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Djuro Stankovic

Djuro Stankovic
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Ivan Marić-Blekić

Ivan Marić-Blekić
Rijeka, Croatia
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Josipa Vlahović

Josipa Vlahović
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, Đức
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Mislav Kveštak

Mislav Kveštak
Zagreb, Croatia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Rade Dragic

Rade Dragic
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Bruno Hranić

Bruno Hranić
Varaždin, Croatia
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến