Bạn cùng học ngôn ngữ

Manuela Stričak

Manuela Stričak
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mislav Kveštak

Mislav Kveštak
Zagreb, Croatia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mario Saraf

Mario Saraf
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Davor Curak

Davor Curak
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

stevo bazdar

stevo bazdar
Crikvenica, Croatia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Boris Horvatin

Boris Horvatin
Neulautern, Đức
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Edi Boja

Edi Boja
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, Croatia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jurica Katalinić

Jurica Katalinić
Subotica, Serbia
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Rade Dragic

Rade Dragic
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Helena Vekić

Helena Vekić
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Sara Subotičanec

Sara Subotičanec
Zagreb - Centar, Croatia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, Croatia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Orlovic

Ivana Orlovic
Sibenik, Croatia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến