Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Belle Bg

Belle Bg
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Румяна Илкова

Румяна Илкова
Svishtov, Bulgaria
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Monika Gencheva

Monika Gencheva
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Eva Krasimirova

Eva Krasimirova
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vasilka Ganeva

Vasilka Ganeva
Burgas, Bulgaria
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Aleksandra Taseva

Aleksandra Taseva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Бисерка Цветкова

Бисерка Цветкова
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Branimir Dokovski

Branimir Dokovski
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Васил Иванов

Васил Иванов
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Diana Aleksandrova

Diana Aleksandrova
Haskovo, Bulgaria
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Valeri Bozhilov

Valeri Bozhilov
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ivelina Boneva

Ivelina Boneva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nikola Stoyanov

Nikola Stoyanov
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Maya Bogdanova

Maya Bogdanova
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Petar Mishev

Petar Mishev
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Veselina Ivanova

Veselina Ivanova
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến