Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Dilyana Rusinova

Dilyana Rusinova
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nelko Botev

Nelko Botev
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Rumiana Ivanova

Rumiana Ivanova
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Margarita Keremidchieva

Margarita Keremidchieva
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nataliya Nedkova

Nataliya Nedkova
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Николета Паунова

Николета Паунова
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Borislava Ivanova

Borislava Ivanova
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Kristiyana D

Kristiyana D
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Eva Krasimirova

Eva Krasimirova
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vladimir Nikolov

Vladimir Nikolov
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Иван Султанов

Иван Султанов
Varna, Bulgaria
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Христина Пашалийска

Христина Пашалийска
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Teodora Hitrova

Teodora Hitrova
Haskovo, Bulgaria
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Любомира Иванова

Любомира Иванова
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Цветелина Попова

Цветелина Попова
Plovdiv, Bulgaria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Elena Draganova

Elena Draganova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến