Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Ива Димитрова

Ива Димитрова
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nelko Botev

Nelko Botev
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ani Mladenova

Ani Mladenova
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Петър Атанасов

Петър Атанасов
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Mariela Kotlenska

Mariela Kotlenska
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

реджеп биков

реджеп биков
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Pavlina Botseva

Pavlina Botseva
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Rali Vaskova

Rali Vaskova
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Стоянка Христова

Стоянка Христова
Shumen, Bulgaria
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Aleksandar Gueorguiev

Aleksandar Gueorguiev
Burgas, Bulgaria
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ganka Tsaneva

Ganka Tsaneva
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Evgenia Neikova

Evgenia Neikova
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Mima Todorova

Mima Todorova
Bŭlgarin, Bulgaria
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Veselina Yordanova

Veselina Yordanova
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

veselin hadjiiski

veselin hadjiiski
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Маша Викторова

Маша Викторова
Montana, Bulgaria
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến