Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Łukasz Kornacki

Łukasz Kornacki
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Siedlaczek

Marta Siedlaczek
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Paulina Ilska

Paulina Ilska
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ola Giemza

Ola Giemza
Łódź, Ba Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Urszula Moczurad

Urszula Moczurad
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewelina K

Ewelina K
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marcin Witiak

Marcin Witiak
Wrocław, Ba Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Dominika Sójkowska

Dominika Sójkowska
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Patrycja Popławska

Patrycja Popławska
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Alicja Gendarz

Alicja Gendarz
Gliwice, Ba Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Barbara Kukla

Barbara Kukla
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Kasia Bieszczad

Kasia Bieszczad
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Anna Ledwolorz

Anna Ledwolorz
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Miss

Marta Miss
Rzeszów, Ba Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Stachnik

Marta Stachnik
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Anna Włodkowska

Anna Włodkowska
Biskupiec, Ba Lan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến