Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Kamil Kotwica

Kamil Kotwica
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

rafał szalacki

rafał szalacki
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Karolina I

Karolina I
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Patrycja Popławska

Patrycja Popławska
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Żaneta Szypowska

Żaneta Szypowska
Łódź, Ba Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Sylwester Naczas

Sylwester Naczas
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewa Andruszkiewicz

Ewa Andruszkiewicz
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Barbara Ohirko

Barbara Ohirko
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Jacek Napierała

Jacek Napierała
Leszno, Ba Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Anna Ledwolorz

Anna Ledwolorz
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Martyna Szcz

Martyna Szcz
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Iwona SZ

Iwona SZ
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Agnieszka Grych

Agnieszka Grych
Lohme, Đức
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Suzann Jamróz

Suzann Jamróz
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ida Żabińska

Ida Żabińska
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marek Momot

Marek Momot
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến