Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Maurício Uchoa
Tuổi: 41

Micheline Ribeiro
Tuổi: 34

Marcele Lage
Tuổi: 21

Marcello Notaro
Tuổi: 38

Danielli Ugeda
Tuổi: 32

Ricardo Abilio
Tuổi: 35

Daniel Ferreira
Tuổi: 28

Serafina Aguiar
Tuổi: 57

Leo Amaral
Tuổi: 38

Ednei Guimarães
Tuổi: 31

izaias santana
Tuổi: 21

Iasmin Amora
Tuổi: 17

Marcelo Lacava
Tuổi: 38

Tatiana Quadrado
Tuổi: 29

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến