Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Roberto Beto

Roberto Beto
Maceió, Brazil
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Emanuelle França Manu

Emanuelle França Manu
Recife, Brazil
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Andreia Lima Da Silva Moreira

Andreia Lima Da Silva Moreira
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Sónia Corrêa

Sónia Corrêa
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Amanda Araújo dos Santos

Amanda Araújo dos Santos
Alagoas, Brazil
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Sofia Brás

Sofia Brás
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias
Brasiléia, Brazil
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jeferson Jeff

Jeferson Jeff
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Flávio Arlindo

Flávio Arlindo
Brasilia, Brazil
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Janaina David

Janaina David
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Hyure Souza Monteiro

Hyure Souza Monteiro
Manaus, Brazil
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Claudia Trindade

Claudia Trindade
Lisboa, Bồ Đào Nha
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Maycon Oliveira

Maycon Oliveira
São Paulo, Brazil
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Terezinha Lurdes Leones

Terezinha Lurdes Leones
Lisboa, Bồ Đào Nha
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Mario Froes

Mario Froes
Cascavel, Brazil
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Rafael Silva

Rafael Silva
Piracicaba, Brazil
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến