Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Rosimar Locatelli

Rosimar Locatelli
Brasilia, Brazil
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Vera Nasc

Vera Nasc
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Cátia Dias

Cátia Dias
Porto, Bồ Đào Nha
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Robson Vieira Andrade Almeida

Robson Vieira Andrade Almeida
Brasiléia, Brazil
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ligia Branco

Ligia Branco
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Eligio Dudu

Eligio Dudu
São Paulo, Brazil
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jessé Bichão

Jessé Bichão
Governador Valadares, Brazil
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Daniel deLIma

Daniel deLIma
Brasil, Mexico
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Gianine Alisa

Gianine Alisa
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Alex Tavares

Alex Tavares
Joinville, Brazil
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Filipe Rodrigues Rossi filiperrossi

Filipe Rodrigues Rossi filiperrossi
Santo André, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ruan Schayder

Ruan Schayder
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Elaine Silva

Elaine Silva
Guarulhos, Brazil
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Carlos Diniz

Carlos Diniz
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Maria Luiza Silveira Malu

Maria Luiza Silveira Malu
Salvador, Brazil
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Maria Eduarda Nascimento

Maria Eduarda Nascimento
Florianópolis, Brazil
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến