Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Marcello Notaro
Tuổi: 38

Danielli Ugeda
Tuổi: 32

Ricardo Abilio
Tuổi: 35

Daniel Ferreira
Tuổi: 27

Serafina Aguiar
Tuổi: 56

Leo Amaral
Tuổi: 38

Ednei Guimarães
Tuổi: 31

izaias santana
Tuổi: 21

Iasmin Amora
Tuổi: 16

Marcelo Lacava
Tuổi: 38

Tatiana Quadrado
Tuổi: 29

rosa elias
Tuổi: 21

Sara Ramos
Tuổi: 26

Marcio Mancin
Tuổi: 45

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến