Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Rita Caramelo

Rita Caramelo
Lisboa, Bồ Đào Nha
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Victor Luiz Dealeer

Victor Luiz Dealeer
Goiânia, Brazil
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Fabiana P

Fabiana P
São Paulo, Brazil
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

JERONIMO FERREIRA

JERONIMO FERREIRA
São Paulo, Brazil
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

LEANDRO KNEIPP

LEANDRO KNEIPP
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Simone Andrade

Simone Andrade
São Paulo, Brazil
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Regina Márcia Rodrigues regincr

Regina Márcia Rodrigues regincr
Belo Horizonte, Brazil
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jeferson Jeff

Jeferson Jeff
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

DAVYLSON ESTEVAO

DAVYLSON ESTEVAO
Paraibano, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Luiza Valdevino Lima

Luiza Valdevino Lima
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Alan Cordeiro

Alan Cordeiro
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Marcio Maciel Freire

Marcio Maciel Freire
Natal, Brazil
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Alexandre Salles

Alexandre Salles
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Drielly Rosa

Drielly Rosa
Joinville, Brazil
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Elisangela C Borges

Elisangela C Borges
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jose Rodrigues

Jose Rodrigues
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến