Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Mária Rodrigues Nogueira

Mária Rodrigues Nogueira
Tocantins I, Brazil
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Marcos Barreiros Hvonk

Marcos Barreiros Hvonk
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Rafael Rodrigues Rafa

Rafael Rodrigues Rafa
São Paulo, Brazil
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Anderson Stefano

Anderson Stefano
Amparo, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Camila Alves Mila

Camila Alves Mila
Recife, Brazil
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Rita Caramelo

Rita Caramelo
Lisboa, Bồ Đào Nha
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Gisele Pereira

Gisele Pereira
Blumenau, Brazil
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Igor Cortez

Igor Cortez
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Henrique Dias

Henrique Dias
Brasilia, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Karina Matos

Karina Matos
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Patrícia Correia

Patrícia Correia
Lisboa, Bồ Đào Nha
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Viviane Araújo Fonseca da Cunh

Viviane Araújo Fonseca da Cunh
Rio de Janeiro, Brazil
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Maria Janielle Leite da Silva

Maria Janielle Leite da Silva
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Karina Marinho

Karina Marinho
Foz do Iguaçu, Brazil
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Felipe villela Fe

Felipe villela Fe
Piracicaba, Brazil
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

JOAO RICARDO NASCIMENTO CORREA

JOAO RICARDO NASCIMENTO CORREA
Brasilia, Brazil
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến