Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Sara Ramos
Tuổi: 25

Marcio Mancin
Tuổi: 44

Thyago Ferreira
Tuổi: 26

Douglas Vieira
Tuổi: 20

Rubia Guedes
Tuổi: 39

Igor Barca
Tuổi: 31

Josélia Sousa
Tuổi: 24

Juliana de Moura
Tuổi: 20

RENAN DIAS
Tuổi: 23

Fatima Thompson
Tuổi: 58

Erivelton Russo
Tuổi: 19

Iara Reis
Tuổi: 47

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến