Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Alexandre Salles

Alexandre Salles
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Vicente Pandolfi Neto

Vicente Pandolfi Neto
Maceió, Brazil
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Octávio José

Octávio José
Campinas, Brazil
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Rafaella Yiffu

Rafaella Yiffu
Brasiléia, Brazil
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Lucas Mansur Mansur

Lucas Mansur Mansur
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Alexandra Mota

Alexandra Mota
Setúbal, Bồ Đào Nha
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Pedro Daim

Pedro Daim
Utrecht, Hà Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

DAVYLSON ESTEVAO

DAVYLSON ESTEVAO
Paraibano, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Raphael Frossard

Raphael Frossard
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Leandro Bovi

Leandro Bovi
Santo André, Brazil
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Livia Maize

Livia Maize
Madrid, Tây Ban Nha
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ariel Brandão

Ariel Brandão
São Borja, Brazil
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Alice Carneiro

Alice Carneiro
Curitiba, Brazil
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Paulo Sobral

Paulo Sobral
Vila Nova de Gaia, Bồ Đào Nha
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Igor Penteado Igor Penteado

Igor Penteado Igor Penteado
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Anzelita Anzelita

Anzelita Anzelita
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến