Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Sidnei Ferreira

Sidnei Ferreira
Cuiabá, Brazil
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Francilina Veríssimo Cruz

Francilina Veríssimo Cruz
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias
Brasiléia, Brazil
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Mooses Cachopas

Mooses Cachopas
Porto Belo, Brazil
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Paloma Brito

Paloma Brito
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Vicente Moreno

Vicente Moreno
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

João Vítor Melo de Moraes

João Vítor Melo de Moraes
Recife, Brazil
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Henrique Dias

Henrique Dias
Brasilia, Brazil
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ederson Garcia

Ederson Garcia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Vanessa Melo

Vanessa Melo
Niterói, Brazil
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jéssica Baptista Baari

Jéssica Baptista Baari
São Bernardo do Campo, Brazil
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Kika Pessoa

Kika Pessoa
Brasilia, Brazil
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Dandara Dayane

Dandara Dayane
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Romulo Romulo

Romulo Romulo
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Suziellen Morais

Suziellen Morais
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Mattheus Silva

Mattheus Silva
Juiz de Fora, Brazil
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến