Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Mariana Campos

Mariana Campos
São Paulo, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Fabio Souza

Fabio Souza
Bauru, Brazil
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Oziel OzzyMilk

Oziel OzzyMilk
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Thayna Joanny

Thayna Joanny
Brazil, Hoa Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Marco Marquinho

Marco Marquinho
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Josi Souza

Josi Souza
Salvador, Brazil
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Lucas Mansur Mansur

Lucas Mansur Mansur
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Cláudia Andrade

Cláudia Andrade
Elvas, Bồ Đào Nha
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Denilton Santos

Denilton Santos
Salvador, Brazil
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Enivaldo Gurupatubamta

Enivaldo Gurupatubamta
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Lilian Germano

Lilian Germano
Brusque, Brazil
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Vanderson Piñon

Vanderson Piñon
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Guilherme Martins

Guilherme Martins
Santa Maria, Brazil
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jucineide Maria da Silva

Jucineide Maria da Silva
Petrolina, Brazil
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Marcelo Salama

Marcelo Salama
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jessé Bichão

Jessé Bichão
Governador Valadares, Brazil
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến