Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Ana Maria Andrade Viana

Ana Maria Andrade Viana
Recife, Brazil
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Damaris Dama

Damaris Dama
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Gabriella Gabic

Gabriella Gabic
Belém, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Luana Maria de Sales Oliveira

Luana Maria de Sales Oliveira
João Pessoa, Brazil
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Anne  Pinheiro Nanny

Anne Pinheiro Nanny
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Paulo Paiva Paulo Paiva

Paulo Paiva Paulo Paiva
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Wilson Cesar da Silva Oliveira

Wilson Cesar da Silva Oliveira
Vancouver, Canada
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Maiara Leal Mah

Maiara Leal Mah
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ruthyelle Pimentel

Ruthyelle Pimentel
São Paulo, Brazil
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Renato Bueno

Renato Bueno
Pouso Alegre, Brazil
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Enivaldo Gurupatubamta

Enivaldo Gurupatubamta
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Aline Lais da Silva

Aline Lais da Silva
São Paulo, Brazil
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Mariana Cristine de Almeida

Mariana Cristine de Almeida
Sao Paulo, Brazil
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Daniel Souza

Daniel Souza
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ríller de Carvalho Queiroz

Ríller de Carvalho Queiroz
Goiânia, Brazil
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jean-Viktor Fazzio Feres

Jean-Viktor Fazzio Feres
São Paulo, Brazil
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến