Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Rosie Chapman

Rosie Chapman
Brighton, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Ellie Wicks

Ellie Wicks
Brighton, Vương quốc Anh
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Hannah Sinclair

Hannah Sinclair
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Katie Coyle

Katie Coyle
Cambridge, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Chris Jones

Chris Jones
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Neal Rauhauser

Neal Rauhauser
Okoboji, Hoa Kỳ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Junaid Qazi

Junaid Qazi
Tallinn, Estonia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Kim Witzel

Kim Witzel
Dallas, Hoa Kỳ
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Cheri Arata

Cheri Arata
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Natalie Anne Ruiz

Natalie Anne Ruiz
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Liam Clark

Liam Clark
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Brooke Jamieson

Brooke Jamieson
Auckland, New Zealand
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (New Zealand)

Keith Bonar

Keith Bonar
Vancouver, Canada
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Megan Embleton

Megan Embleton
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Toomas Paas

Toomas Paas
Washington, D.C., Hoa Kỳ
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Johnny Orr

Johnny Orr
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến