Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Jesse Molina

Jesse Molina
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Michele Rock

Michele Rock
Scottsdale, Hoa Kỳ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Lauren Brown

Lauren Brown
Hudson, Hoa Kỳ
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Michael Moriarty

Michael Moriarty
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Lara Goodchild

Lara Goodchild
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Michael Griffiths

Michael Griffiths
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)

Ilias Naser

Ilias Naser
Tangier, Morocco
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Richy Jones

Richy Jones
Wales, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Claire C

Claire C
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Indonesia

Mara Wiggins

Mara Wiggins
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Jody Muelaner

Jody Muelaner
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Rosie Weir

Rosie Weir
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Stacy Siirilä Johnson

Stacy Siirilä Johnson
North Ogden, Hoa Kỳ
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Alon Lipelis

Alon Lipelis
Haifa, Israel
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Do Thái

Trynn Roy

Trynn Roy
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Cindy Asamoah

Cindy Asamoah
Lidingö, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến