Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Gisselle C

Gisselle C
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Aves Cyrus

Aves Cyrus
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Stacy Pritchett

Stacy Pritchett
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Oliver Crawford

Oliver Crawford
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Dean Stitt

Dean Stitt
Larne, Vương quốc Anh
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Kari McIntosh

Kari McIntosh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Alyssa Pamplin

Alyssa Pamplin
Thibodaux, Hoa Kỳ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Maureen Drexel

Maureen Drexel
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Ali Brooke

Ali Brooke
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Scott Owen

Scott Owen
Wales, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Trent Mellard

Trent Mellard
La Quinta, Hoa Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Jenna Lepiane

Jenna Lepiane
San Jose, Hoa Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Craig Rossi

Craig Rossi
Toronto, Canada
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Lawrence Rainford

Lawrence Rainford
Ormskirk, Vương quốc Anh
Tuổi: 80
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Thomas Astell

Thomas Astell
Hull, Vương quốc Anh
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Otto Rammeloo

Otto Rammeloo
Herenthout, Bỉ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến