Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Nicholas Sugrim

Nicholas Sugrim
Georgetown, Guyana
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Ellery Bee

Ellery Bee
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Brandon Hero

Brandon Hero
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Cesia None

Cesia None
Uruguay, Uruguay
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha

Name Notneeded

Name Notneeded
Flint, Hoa Kỳ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Marcus Kashif

Marcus Kashif
Mikkeli, Phần Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Stephen Demers

Stephen Demers
Boston, Hoa Kỳ
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Simon Sharda

Simon Sharda
Kansas City, Hoa Kỳ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Darthe Jennings

Darthe Jennings
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Lorena Tan

Lorena Tan
Dublin, Ireland
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)

Shaun Donnelly

Shaun Donnelly
Aberystwyth, Vương quốc Anh
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Karla Lawless

Karla Lawless
Tuổi: 67
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Anh (Ireland)

Laura Flaunty

Laura Flaunty
Auckland, New Zealand
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Nikki Bites

Nikki Bites
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Jan Valečka

Jan Valečka
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

colin dowdeswell

colin dowdeswell
Monaco, Monaco
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến