Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ả Rập

Khaled Mohamed

Khaled Mohamed
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Monty Egypt

Monty Egypt
Alexandria, Ai Cập
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Ahmed Farhat

Ahmed Farhat
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Kuwait)

Mohaimen Assaf

Mohaimen Assaf
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Mahmoud Mashagbeh

Mahmoud Mashagbeh
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Samer Alhomsi

Samer Alhomsi
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Hashim Magdy

Hashim Magdy
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Shatha Azzawi

Shatha Azzawi
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Ahmed Imad

Ahmed Imad
Gaza, Palestine
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)

Shady Habeeb

Shady Habeeb
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Nassira Djedid

Nassira Djedid
Luxembourg, Luxembourg
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)

AbdelAzim Ibrahim

AbdelAzim Ibrahim
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

lassoued bachir

lassoued bachir
El Oued, Algeria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)

yaseen ibraheem

yaseen ibraheem
Baghdad, Iraq
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

مسران بلقاسم

مسران بلقاسم
Algiers, Algeria
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)

Majed Abahussain

Majed Abahussain
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến