Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Esben juul Knøss
Tuổi: 50

peter henriksen
Tuổi: 85

cille schiøtt
Tuổi: 18

Kis Lund
Tuổi: 60

yildiz yilan
Tuổi: 33

Carina Nygaard
Tuổi: 33

Mikkel Nielsen
Tuổi: 31

Tina Pedersen
Tuổi: 58

Lena Wohlert
Tuổi: 64

Tina Pårup
Tuổi: 34

Gurli Sørensen
Tuổi: 61

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến