Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Esben juul Knøss
Tuổi: 48

peter henriksen
Tuổi: 83

cille schiøtt
Tuổi: 17

Kis Lund
Tuổi: 58

yildiz yilan
Tuổi: 31

Carina Nygaard
Tuổi: 31

Mikkel Nielsen
Tuổi: 29

Tina Pedersen
Tuổi: 56

Lena Wohlert
Tuổi: 63

Tina Pårup
Tuổi: 32

Gurli Sørensen
Tuổi: 59

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến