Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

peter henriksen
Tuổi: 82

cille schiøtt
Tuổi: 16

Kis Lund
Tuổi: 57

yildiz yilan
Tuổi: 30

Carina Nygaard
Tuổi: 30

Mikkel Nielsen
Tuổi: 28

Tina Pedersen
Tuổi: 55

Lena Wohlert
Tuổi: 62

Tina Pårup
Tuổi: 31

Gurli Sørensen
Tuổi: 58

Dorthe Terreni
Tuổi: 49

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến