Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Mark Stevens

Mark Stevens
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Maria Hansen

Maria Hansen
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Michell Sindahl

Michell Sindahl
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

stephie klahn

stephie klahn
Herning, Đan Mạch
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Zara Løvkvist

Zara Løvkvist
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tina Bartholin Have Madsen

Tina Bartholin Have Madsen
Holstebro, Đan Mạch
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Lærke Hansen

Lærke Hansen
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Ba Tư

Benita Mallebrein

Benita Mallebrein
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Karen Jensen

Karen Jensen
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, Đan Mạch
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Lennart pedersen

Lennart pedersen
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Đức (Đức)

Svend Erik Ebbesen

Svend Erik Ebbesen
Tuổi: 62
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Louise Hansen

Louise Hansen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến