Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Karina Pedersen

Karina Pedersen
Holbæk, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cecilie Serritslev

Cecilie Serritslev
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Hans Laurits Jørgensen

Hans Laurits Jørgensen
Nørre Alslev, Đan Mạch
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nicklas Munkebo

Nicklas Munkebo
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Ba Tư

Maria Hansen

Maria Hansen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Svend Erik Ebbesen

Svend Erik Ebbesen
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anders Marstrand

Anders Marstrand
Kolding, Đan Mạch
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Marcus Hermansen

Marcus Hermansen
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sofia Adams

Sofia Adams
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Rasmus Gram

Rasmus Gram
Aabenraa, Đan Mạch
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

iben lautrop

iben lautrop
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gry Beck

Gry Beck
Esbjerg, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Michelle Hansen

Michelle Hansen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Kastor Laine

Kastor Laine
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến