Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Gry Beck

Gry Beck
Esbjerg, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

jimmi dalby

jimmi dalby
Randers, Đan Mạch
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cille Andersen

Cille Andersen
Køge, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

stephie klahn

stephie klahn
Herning, Đan Mạch
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sajjad Al-ali

Sajjad Al-ali
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne Lund Jensen

Anne Lund Jensen
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Daniel Aeberli

Daniel Aeberli
Tartu, Estonia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anders Skriver

Anders Skriver
Odense, Đan Mạch
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Ba Tư

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, Đan Mạch
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Emilie Palsgaard

Emilie Palsgaard
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nikoline Klein

Nikoline Klein
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne Marie Refsgaard

Anne Marie Refsgaard
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tristan Stabell

Tristan Stabell
Fjerritslev, Đan Mạch
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

John Sulsbruck Jensen

John Sulsbruck Jensen
Kongens Lyngby, Đan Mạch
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến