Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

jimmi dalby

jimmi dalby
Randers, Đan Mạch
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nicklas Munkebo

Nicklas Munkebo
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gry Beck

Gry Beck
Esbjerg, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cecilie Serritslev

Cecilie Serritslev
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Sørensen

Jonas Sørensen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Katrine Køhler

Katrine Køhler
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gitte Skov

Gitte Skov
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Maria Hansen

Maria Hansen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sascha Bloss

Sascha Bloss
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne Marie Refsgaard

Anne Marie Refsgaard
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Carsten Larsen

Carsten Larsen
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, Đan Mạch
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Søren Mattsen

Søren Mattsen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Daniel Ourstrup

Daniel Ourstrup
Frederikssund, Đan Mạch
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Monique Carlsen

Monique Carlsen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến