Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

stephie klahn

stephie klahn
Herning, Đan Mạch
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mai Andersen

Mai Andersen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Martin Håkansson

Martin Håkansson
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

iben lautrop

iben lautrop
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Michelle Hansen

Michelle Hansen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
Tuổi: 13
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Monique Carlsen

Monique Carlsen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Annette Sommer Herløv

Annette Sommer Herløv
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Benita Mallebrein

Benita Mallebrein
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Negin Zafariyan

Negin Zafariyan
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Sørensen

Jonas Sørensen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cille Andersen

Cille Andersen
Køge, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gry Beck

Gry Beck
Esbjerg, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sofia Adams

Sofia Adams
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến