Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Malena Raud

Malena Raud
Baar, Thụy Sĩ
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tobias Willich

Tobias Willich
Salzgitter, Đức
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Doreen Hauptmann

Doreen Hauptmann
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Bianca Krause

Bianca Krause
Baden-Baden, Đức
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Sol Torres

Sol Torres
Würzburg, Đức
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Michael Primke

Michael Primke
La Spezia, Ý
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tine May

Tine May
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Anja Amb

Anja Amb
Stuttgart, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Günter Otten

Günter Otten
Trier, Đức
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Nico Lesch

Nico Lesch
Saarbrücken, Đức
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Falko Barwisch

Falko Barwisch
Hamburg, Đức
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Holger Wahlen

Holger Wahlen
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Dennis Gieser

Dennis Gieser
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Rene Leither

Rene Leither
Vienna, Áo
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

LJulie BR

LJulie BR
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Markus Strothmann

Markus Strothmann
Osnabrück, Đức
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến