Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Roland W

Roland W
Ludwigsburg, Đức
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Andrea Jansen

Andrea Jansen
Siegburg, Đức
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Thomas Flohr

Thomas Flohr
Wennigsen, Đức
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Enrico Löbbert

Enrico Löbbert
München, Đức
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Iris Sahin

Iris Sahin
Düsseldorf, Đức
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Gabriele Scales

Gabriele Scales
Reynoldsburg, Hoa Kỳ
Tuổi: 54
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Anh

Florian Heuser

Florian Heuser
Köln, Đức
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Carsten Peters

Carsten Peters
Sibratsgfäll, Áo
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

David Gerlach

David Gerlach
Hamburg, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Đức (Đức)

Bernd Badeda

Bernd Badeda
Regensburg, Đức
Tuổi: 69
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Arno Ratjen

Arno Ratjen
Elmshorn, Đức
Tuổi: 62
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Caroline Rissel

Caroline Rissel
Berlin, Đức
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Cedric ba

Cedric ba
Stuttgart, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Isabel Zimmermann

Isabel Zimmermann
Sittard, Hà Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Christina Basche

Christina Basche
Frankfurt am Main, Đức
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến