Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Gabriella Di Bisceglie

Gabriella Di Bisceglie
Italiani, Ý
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

giancarlo camerino

giancarlo camerino
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

PIERO Lobina

PIERO Lobina
Cagliari, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Barbara Macagnino

Barbara Macagnino
Specchia, Ý
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Daniela Galletti

Daniela Galletti
Rosignano Marittimo, Ý
Tuổi: 71
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Attilio Margherito

Attilio Margherito
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Andrea Carpedi

Andrea Carpedi
Milano, Ý
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Giuseppe Vitrano Lombardo

Giuseppe Vitrano Lombardo
Bologna, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Raffaela Piscopo

Raffaela Piscopo
Liverpool, Vương quốc Anh
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Anna Cinà

Anna Cinà
Italiani, Ý
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Nico Rafaschieri

Nico Rafaschieri
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

gianfranco toscano

gianfranco toscano
Trieste, Ý
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Luca Serughetti

Luca Serughetti
Bergamo, Ý
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Emanuela Cavallaro

Emanuela Cavallaro
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Claudia Iraci

Claudia Iraci
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý
Tiếng Slovakia

Marzia Dmtms

Marzia Dmtms
Lecce, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến