Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Flavio Selis

Flavio Selis
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Gianpaolo Moschini

Gianpaolo Moschini
Torino, Ý
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Davide Pardo

Davide Pardo
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Michele Di Giovanni

Michele Di Giovanni
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Ygor Cappai

Ygor Cappai
Roma, Ý
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Stefano Longhi

Stefano Longhi
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

andrea rossi

andrea rossi
Genova, Ý
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Felicia Coccia

Felicia Coccia
Perugia, Ý
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Pamela Valsecchi

Pamela Valsecchi
Lecco, Ý
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Luca Troilo

Luca Troilo
Genova, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Carlo Campus

Carlo Campus
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Massimo Di Anastasio

Massimo Di Anastasio
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Andrea Prudenzano

Andrea Prudenzano
Taranto, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Massimiliano Lena

Massimiliano Lena
La Spezia, Ý
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Sara Bernard

Sara Bernard
Udine, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marica Foniciello

Marica Foniciello
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến