Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Daniela Ammirati

Daniela Ammirati
Ravenna, Ý
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Achille Rumolo

Achille Rumolo
Napoli, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Martina Cruciani

Martina Cruciani
Roma, Ý
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Maria Cristina Mangiagli

Maria Cristina Mangiagli
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Enrico Beati

Enrico Beati
Florence, Ý
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Ivan del Mastro

Ivan del Mastro
Roma, Ý
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Jhonatan Guillermo

Jhonatan Guillermo
Torino, Ý
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)
Tiếng Ý (Ý)

Anna Stancanelli

Anna Stancanelli
Valletta, Malta
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Ivan D'Incecco

Ivan D'Incecco
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Ermes Girotto

Ermes Girotto
Venezia, Ý
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Mattia Truppi

Mattia Truppi
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Adriana Fasulo

Adriana Fasulo
Pisa, Ý
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Valentina Costanzo

Valentina Costanzo
Reggio nell'Emilia, Ý
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Annamaria Ruffolo

Annamaria Ruffolo
Dublin, Ireland
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

antonio nicolosi

antonio nicolosi
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Riccardo Cavalieri

Riccardo Cavalieri
Modena, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến