Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Antonio de Lucia

Antonio de Lucia
Caserta, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Alvin Shirani

Alvin Shirani
Rovereto, Ý
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Andrea Anselmo

Andrea Anselmo
Roma, Ý
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Valentina Garonzi

Valentina Garonzi
Verona, Ý
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Salvatore de Silvio

Salvatore de Silvio
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Fabrizio Giannelli

Fabrizio Giannelli
Vicenza, Ý
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Luciana Silvestri

Luciana Silvestri
Lucca, Ý
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Astiliano Tartari

Astiliano Tartari
Milano, Ý
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Ilaria Rivara

Ilaria Rivara
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Giovanni Agnello

Giovanni Agnello
Palermo, Ý
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Martina Sandro

Martina Sandro
Mantova, Ý
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Maria Grazia Pescina

Maria Grazia Pescina
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marzia Dmtms

Marzia Dmtms
Lecce, Ý
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Stefano Gherghi

Stefano Gherghi
Roma, Ý
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Margherita Mazza

Margherita Mazza
Civitanova Marche, Ý
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Rosa Parisi

Rosa Parisi
Torino, Ý
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến