Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Anna Stancanelli

Anna Stancanelli
Valletta, Malta
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Francesco Della Corte

Francesco Della Corte
Napoli, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Antonio De Angelis

Antonio De Angelis
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Alberto Sicoli

Alberto Sicoli
Italiani, Ý
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Mari F

Mari F
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Nikol Strialová

Nikol Strialová
Teplice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Ý (Ý)

Danilo Rodo

Danilo Rodo
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Enrico Costanzo

Enrico Costanzo
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

diana roma

diana roma
Roma, Ý
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Chiara Magro

Chiara Magro
Modica, Ý
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Anna Maria Ryhorczuk

Anna Maria Ryhorczuk
Roma, Ý
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Ba Lan

edoardo carboni

edoardo carboni
Roma, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Silvia Li Vignj

Silvia Li Vignj
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

giova danto

giova danto
Italiani, Ý
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

robby muzza

robby muzza
Bologna, Ý
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Giorgia Balia

Giorgia Balia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến