Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Chiara Caronna

Chiara Caronna
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Mauro Cassano

Mauro Cassano
Bari, Ý
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Elisabetta Pirastu

Elisabetta Pirastu
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marco Antonio Masala

Marco Antonio Masala
Cagliari, Ý
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Mario Diber

Mario Diber
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Chiara Marullo

Chiara Marullo
Milano, Ý
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Andrea Longhino

Andrea Longhino
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Daniele Campici

Daniele Campici
Milano, Ý
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Manik A Angurah

Manik A Angurah
Savona, Ý
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

mariagrazia lucenti

mariagrazia lucenti
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Giuseppe Viceconte

Giuseppe Viceconte
Colobraro, Ý
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Stefano Martucci

Stefano Martucci
Cosenza, Ý
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Claudia Barbera

Claudia Barbera
Messina, Ý
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Michela Casotti

Michela Casotti
Pisa, Ý
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Loris Donatelli

Loris Donatelli
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Valentina Costanzo

Valentina Costanzo
Reggio nell'Emilia, Ý
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến